IHubo 60:1-12

Kumqondisi woMnduze Wesikhumbuzo. Imiktamu. ElikaDavide. Elokufundisa.+ Lapho elwa ne-Aramu-naharayimi ne-Aramu-Zobha, futhi uJowabe ebuya eshaya u-Edomi eSigodini Sikasawoti, yebo izinkulungwane eziyishumi nambili.+ 60  O Nkulunkulu, usilahlile, usifohlile,+Uvuthé ngolaka. Kufanele usibuyisele.+   Ubangelé umhlaba ukuba uzamazame, uwuqhekezile.+Phulukisa izimfa zawo, ngoba untengantengile.+   Wenzé ukuba abantu bakho babone ubunzima.+Wenzé ukuba siphuze iwayini wasidiyazelisa.+   Uniké abakwesabayo isibonakaliso+Sokuba babaleke bezombeza ngenxa yomnsalo. Sela.   Ukuze abathandekayo bakho bophulwe,+O sindisa ngesandla sakho sokunene usiphendule.+   UNkulunkulu ngokwakhe ukhulumile ebungcweleni bakhe wathi:+“Ngizokwethaba, ngizonikela iShekemi njengesabelo;+Futhi ithafa eliphansi laseSukoti ngizolilinganisa.+   IGileyadi lingelami noManase ungowami,+U-Efrayimi uyinqaba yoyinhloko wami;UJuda ulubhoko lwami lomyali.+   UMowabi uyimbiza yami yokugeza.+Ngizophonsa imbadada yami phezu kuka-Edomi.+Ngizomemeza ngokunqoba phezu kweFilistiya.”+   Ngubani ozongiyisa emzini ovinjezelwe?+Ngubani ngokuqinisekile ozongihola ngize ngifike kwa-Edomi?+ 10  O Nkulunkulu, akuwena yini osilahlile+Futhi ongaphumi namabutho ethu njengoNkulunkulu?+ 11  Sisize ekucindezelekeni,+Njengoba insindiso ngomuntu wasemhlabeni ingenanzuzo.+ 12  Sizozuza amandla ngoNkulunkulu,+Futhi yena uzobanyathela abaphikisana nathi.+

Imibhalo yaphansi