IHubo 6:1-10

Kumqondisi osezinsimbini zomculo ezinezintambo zenothi eliphansi.+ Ihubo likaDavide. 6  O Jehova, ungangisoli ngentukuthelo yakho,+Futhi ungangiqondisi ngokufutheka kwakho.+   O Jehova, ngibonise umusa ngoba ngiyabuna.+Ngiphulukise,+ Jehova, ngoba amathambo ami aphazamisekile.   Yebo, umphefumulo wami uphazamiseké kakhulu;+Futhi wena, Jehova—kuyoze kube nini?+   Buya+ Jehova, yophula umphefumulo wami;+Ngisindise ngenxa yomusa wakho wothando.+   Ngoba ekufeni awuphathwa nakuphathwa;+Ngubani oyokudumisa eShiyoli?+   Ngikhathele ngenxa yokububula kwami;+Ubusuku bonke ngibhukudisa ukhukho lwami;+Ngenze umbhede wami uchichime izinyembezi zami.+   Iso lami libé buthakathaka ngenxa yokukhathazeka,+Ligugile ngenxa yabo bonke ababonisa ubutha kimi.+   Sukani kimi, nina nonke enikwenza umkhuba okulimazayo,+Ngoba ngokuqinisekile uJehova uzowuzwa umsindo wokukhala kwami.+   Impela uJehova uzokuzwa ukucela kwami umusa;+UJehova ngokwakhe uzowamukela umthandazo wami.+ 10  Zonke izitha zami ziyoba namahloni kakhulu+ ziphazamiseke;Ziyophindela emuva, zibe namahloni ngaso leso sikhathi.+

Imibhalo yaphansi