IHubo 57:1-11

Kumqondisi. “Ungachithi.” ElikaDavide. Imiktamu. Lapho ebalekela emhumeni ngenxa kaSawule.+ 57  Ngibonise umusa, Nkulunkulu, ngibonise umusa,+Ngoba umphefumulo wami uphephelé kuwe;+Ngiphephela emthunzini wamaphiko akho kuze kudlule okubi.+   Ngibiza uNkulunkulu oPhezukonke, uNkulunkulu weqiniso okuqedayo ngenxa yami.+   Uyothumela esezulwini angisindise.+Ngokuqinisekile uyomphithanisa onginqakulayo.+ Sela.UNkulunkulu uyothumela umusa wakhe wothando neqiniso lakhe.+   Umphefumulo wami uphakathi kwezingonyama;+Angikwazi ukwenza okunye ngaphandle kokulala phakathi kwabashwabadeli, yebo abantwana babantu,Abamazinyo abo ayimikhonto nemicibisholo,+Nabalulimi lwabo luyinkemba ebukhali.+   Phakanyiswa ngaphezu kwamazulu, Nkulunkulu;+Inkazimulo yakho mayibe ngaphezu kwawo wonke umhlaba.+   Izinyathelo zami bazilungiselele inetha;+Umphefumulo wami ukhotheme.+Bagubhé igebe phambi kwami;Bawelé kulo.+ Sela.   Inhliziyo yami igxilile, Nkulunkulu,+Inhliziyo yami igxilile.Ngizohlabelela ngihube.+   Vuka, nkazimulo yami;+Vuka, nsimbi yomculo enezintambo; nawe futhi, lihabhu.+Ngizovusa ukuntwela kokusa.   O Jehova, ngizokudumisa phakathi kwezizwe;+Ngizokuhubela phakathi kwamaqembu ezizwe.+ 10  Ngoba umusa wakho wothando mkhulu ufika emazulwini,+Neqiniso lakho lifika esibhakabhakeni.+ 11  O Nkulunkulu, phakanyiswa ngaphezu kwamazulu;+Inkazimulo yakho mayibe ngaphezu kwawo wonke umhlaba.

Imibhalo yaphansi