IHubo 56:1-13

Kumqondisi weJuba Elithule phakathi kwalabo abakude. ElikaDavide. Imiktamu. Lapho amaFilisti embamba eGati.+ 56  O Nkulunkulu, ngibonise umusa, ngoba umuntu ofayo unginqakulile.+Njengoba elwa usuku lonke, uyaqhubeka engicindezela.+   Izitha zami bezilokhu zinginqakula usuku lonke.+Ngoba baningi abalwa nami ngokuqhosha.+   Noma yiluphi usuku engesaba ngalo, mina, ngizokwethembela kuwe.+   Ngizodumisa izwi likaNkulunkulu ngisebunyeni naye.+Ithemba lami ngilibeké kuNkulunkulu; ngeke ngesabe.+Inyama ingangenzani?+   Usuku lonke balokhu bekhinyabeza izindaba zami;Yonke imicabango yabo ingeyokungenza okubi.+   Bayahlasela, bayazifihla,+Bona, balokhu beqaphela izinyathelo zami,+Kuyilapho belinde umphefumulo wami.+   Ngenxa yokulimaza kwabo balahle.+O Nkulunkulu, yehlisa ngisho nezizwe ngentukuthelo.+   Wena ngokwakho ukulobe phansi ukuba kwami umbaleki.+Faka izinyembezi zami egabheni lakho lesikhumba.+Azikho yini encwadini yakho?+   Ngaleso sikhathi izitha zami ziyophenduka, ngosuku engibiza ngalo;+Lokhu ngikwazi kahle, ukuthi uNkulunkulu ungakimi.+ 10  Ngizodumisa izwi likaNkulunkulu ngisebunyeni naye;+Ngizodumisa izwi likaJehova ngisebunyeni naye.+ 11  Ithemba lami ngilibeké kuNkulunkulu. Ngeke ngesabe.+Umuntu wasemhlabeni angangenzani?+ 12  O Nkulunkulu, phezu kwami kukhona izithembiso ezifungelwe engizenzile kuwe.+Ngizonikela okokubonakalisa ukubonga kuwe.+ 13  Ngoba uwukhululile umphefumulo wami ekufeni+Awuzange yini ukhulule izinyawo zami ekukhubekeni?+Ukuze ngihambahambe phambi kukaNkulunkulu ekukhanyeni kwalabo abaphilayo.+

Imibhalo yaphansi