IHubo 55:1-23

Kumqondisi wezinsimbi zomculo ezinezintambo. Imaskili. ElikaDavide. 55  O Nkulunkulu, beka indlebe emthandazweni wami;+Ungazifihli esicelweni sami somusa.+   Ngilalele ungiphendule.+Ukukhathazeka kwami kungenza ngingabi nasikhundla,+Futhi angikwazi ukungayaluzi,   Ngenxa yezwi lesitha, ngenxa yokucindezela komubi.+Ngoba balokhu bephonsa okulimazayo phezu kwami,+Ngentukuthelo bangifukamelela inzondo.+   Inhliziyo yami isebuhlungwini obunzima ngaphakathi kimi,+Ukwethuswa ukufa kungehlele.+   Ukwesaba, yebo, ukuthuthumela uqobo lwako kungena ngaphakathi kimi,+Nokuqhaqhazela kuyangisibekela.   Ngilokhu ngithi: “O ukube benginamaphiko njengejuba!+Bengiyondiza ngimuke ngiyohlala kwenye indawo.+   Bheka! Bengiyondiza ngiye kude;+Bengiyongenisa ehlane.+Sela   Bengiyoshesha ngiye endaweni yokubalekelaUmoya ovunguzayo, isiphepho.”+   O Jehova, phithanisa uhlukanise ulimi lwabo,+Ngoba ngiboné ubudlova nokuphikisana emzini.+ 10  Imini nobusuku bayawuzungeza behamba phezu kwezindonga zawo;+Ngaphakathi kuwo kukhona ukulimaza nenkathazo.+ 11  Ngaphakathi kuwo kukhona okubi;Ukucindezela nenkohliso akuzange kusuke esigcawini sawo.+ 12  Ngoba akusona isitha esangihlambalaza;+Ukube kwakunjalo ngangiyokubekezelela.Akuyena owayengizonda kakhulu owazishaya ophakeme kunami;+Ukube kwakunjalo ngangiyomcashela.+ 13  Kodwa kwakunguwe, muntu ofayo owawunjengontanga yami,+Umuntu engimaziyo nengijwayelene naye,+ 14  Ngoba sasivame ukujabulela ukusondelana okumtoti;+Sasivame ukuhamba nesixuku singene endlini kaNkulunkulu.+ 15  Ukuchithwa makubafikele!+Mabehlele eShiyoli bephila;+Ngoba ngesikhathi sobufokazi babo izinto ezimbi bezingaphakathi kubo.+ 16  Kepha mina, ngiyombiza uNkulunkulu;+UJehova uqobo uyongisindisa.+ 17  Kusihlwa nasekuseni nangesikhathi sasemini angikwazi ukungakhathazeki futhi ngiyagquma,+Uyalizwa izwi lami.+ 18  Ngokuqinisekile uyokhulula umphefumulo wami empini elwa nami futhi awubeke ekuthuleni,+Ngoba babé uquqaba bamelana nami.+ 19  UNkulunkulu uyozwa abaphendule,+Yebo yena ohlezi esihlalweni sakhe sobukhosi njengasesikhathini esidlule+SelaLabo okungekho ukushintsha kubo+Nabangazange bamesabe uNkulunkulu.+ 20  Welule izandla zakhe ngokumelene nalabo abanokuthula naye;+Usingcolisile isivumelwano sakhe.+ 21  Amazwi omlomo+ wakhe abushelelezi kunebhotela,Kodwa inhliziyo yakhe ithambekele ekulweni.+Amazwi akhe athambé ukwedlula amafutha,+Kodwa ayizinkemba ezihoshiweyo.+ 22  Phonsa umthwalo wakho phezu kukaJehova,+Yena uyokusekela.+Akasoze avumele olungileyo antengantenge.+ 23  Kodwa wena Nkulunkulu uyobehlisela emgodini ophansi impela.+Abantu abanecala legazi nabanenkohliso, ngeke bayiphile nengxenye yezinsuku zabo.+Kepha mina, ngizothembela kuwe.+

Imibhalo yaphansi