IHubo 50:1-23

Ihubo lika-Asafa.+ 50  Owaphezulu,+ uNkulunkulu, uJehova,+ yena ukhulumile,+Ubiza umhlaba,+Kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo.+   UNkulunkulu ngokwakhe ukhanyile+ eZiyoni, ukuphelela kobuhle.+   UNkulunkulu wethu uzofika futhi akunakwenzeka ukuba athule.+Phambi kwakhe umlilo uyashwabadela,+Nxazonke zakhe kuvunguza ngokwedlulele.+   Ubiza amazulu phezulu kanye nomhlaba+Ukuze akhiphe isahlulelo kubantu bakhe:+   “Buthelani kimi abaqotho bami,+Labo abenza isivumelwano sami ngokuphathelene nomhlatshelo.”+   Amazulu alandisa ngokulunga kwakhe,+Ngoba uNkulunkulu unguMahluleli.+ Sela.   “Lalelani, bantu bami, mina ngizokhuluma,+O Israyeli, mina ngizofakaza ngokumelene nawe.+NginguNkulunkulu, uNkulunkulu wakho.+   Angikusoli ngemihlatshelo yakho,+Noma ngeminikelo yakho yokushiswa ephelele ephambi kwami njalo.+   Ngeke ngiyithathe inkunzi endlini yakho,+Nezimpongo ezibayeni zakho. 10  Ngoba zonke izilwane zasendle ezisemahlathini zingezami,+Izilo eziphezu kwezintaba eziyinkulungwane.+ 11  Ngizazi kahle zonke izidalwa ezinamaphiko zezintaba,+Noquqaba lwezilwane zasendle lukanye nami.+ 12  Ukuba bengilambile, bengingeke ngitshele wena;Ngoba lingelami izwe elikhiqizayo+ nokugcwala kwalo.+ 13  Ngizoyidla yini inyama yezinkunzi ezinamandla,+Ngiphuze negazi lezimpongo na?+ 14  Nikela ukubonga njengomhlatshelo wakho kuNkulunkulu,+Ugcwalise izithembiso zakho ezifungelwe koPhezukonke;+ 15  Ungibize ngosuku lokucindezeleka.+Ngizokophula, wena ungikhazimulise.”+ 16  Kodwa uNkulunkulu kuyomelwe athi komubi:+“Unalungelo lini lokubala iziqondiso zami,+Nokuba uphathe isivumelwano sami ngomlomo wakho?+ 17  Ingani, wena—wena usizondile isiyalo,+Futhi ulokhu uphonsa amazwi ami emva kwakho.+ 18  Noma nini lapho ubona isela, wawulijabulela nokulijabulela;+Wawuhlanganyela neziphingi.+ 19  Umlomo wakho uwudedelé kokubi,+Nolimi lwakho ulugcina lunamathele enkohlisweni.+ 20  Uhlala phansi futhi ukhulume kabi ngomfowenu,+Udalula iphutha lendodana kanyoko.+ 21  Lezi zinto uzenzile, ngathula.+Ubucabanga ukuthi nakanjani ngizoba njengawe.+Ngizokusola,+ futhi ngizolungisa izinto phambi kwamehlo akho.+ 22  Ngicela niqonde lokhu, nina abakhohlwa uNkulunkulu,+Ukuze nginganidwenguli kube kungekho umkhululi.+ 23  Ongikhazimulisayo yilowo onikela ukubonga njengomhlatshelo wakhe;+Lowo ogcina indlela emisiwe,Ngizomenza abone insindiso kaNkulunkulu.”+

Imibhalo yaphansi