IHubo 5:1-12

Kumqondisi weNehiloti. Ihubo likaDavide. 5  O Jehova, beka indlebe emazwini ami;+Qonda ukububula kwami.   Naka umsindo wokukhalela kwami usizo,+Nkosi yami+ noNkulunkulu wami, ngoba ngithandaza kuwe.+   O Jehova, ekuseni uyolizwa izwi lami;+Ekuseni ngiyozibika kuwe futhi ngilinde.+   Ngoba awuyena uNkulunkulu ojabula ngobubi;+Akekho noyedwa omubi ongahlala nawe nganoma yisiphi isikhathi.+   Akukho bantu abaziqhayisayo abangama phambi kwamehlo akho.+Uyabazonda bonke abakwenza umkhuba okulimazayo;+   Uyobabhubhisa abakhuluma amanga.+UJehova uyanengwa ngumuntu ochitha igazi+ nonenkohliso.+   Kepha mina, ngokuchichima komusa wakho wothando+Ngizongena endlini yakho,+Ngizokhothama phansi ngasethempelini lakho elingcwele ngokukwesaba.+   O Jehova, ngihole ngokulunga kwakho+ ngenxa yezitha zami;+Hlelemba indlela yakho phambi kwami.+   Ngoba akukho lutho oluthembekile emlonyeni wazo;+Izibilini zazo zingokubi impela.+Umphimbo wazo uyingcwaba elivulekile;+Zisebenzisa ulimi olubushelelezi.+ 10  Ngokuqinisekile uNkulunkulu uyozibheka njengezinecala;+Ziyokuwa ngenxa yezeluleko zazo.+Ngobuningi bezeqo zazo mazihlakazwe,+Ngoba zidlubulundile kuwe.+ 11  Kodwa bonke abaphephela kuwe bayojabula;+Bayokhamuluka ngenjabulo kuze kube nini nanini.+Uyovimba ukuba kungasondelwa kubo,Futhi labo abathanda igama lakho bayokwethaba ngawe.+ 12  Ngoba wena, Jehova, uyobusisa noma ngubani olungile;+Uyobaphahla ngokwamukeleka,+ njengokungathi ngesihlangu esikhulu.+

Imibhalo yaphansi