IHubo 49:1-20

Kumqondisi. Elamadodana kaKhora.+ Ihubo. 49  Yizwani lokhu, nonke nina zizwe.Bekani indlebe, nonke nina bakhileyo kulesi simiso sezinto,+   Nina madodana abantu kanye nani madodana endoda,Wena ocebile nawe ompofu.+   Umlomo wami uzokhuluma izinto zokuhlakanipha,+Nokuzindla kwenhliziyo yami kuzoba yizinto zokuqonda.+   Ngizothambekisela indlebe yami enkulumweni eyisaga;+Ngizoqaqa imfumbe yami ngibetha ihabhu.+   Kungani kufanele ngesabe ngezinsuku zokubi,+Lapho isiphambeko sabangiqilizela isikhundla singihaqa?+   Labo abathembela kwabaziphilisa ngakho,+Futhi abalokhu beziqhayisa ngokuchichima kwengcebo yabo,+   Akukho namunye kubo ongahlenga ngisho nomfowabo nganoma iyiphi indlela,+Noma anike uNkulunkulu isihlengo sakhe;   (Inani lokukhulula umphefumulo wabo liyigugu kakhulu+Kangangokuba liphelile kuze kube nini nanini)   Ukuba aqhubeke ephila phakade angaliboni igodi.+ 10  Ngoba uyabona ukuthi ngisho nabahlakaniphile bayafa,+Kokubili oyisiphukuphuku nongacabangiyo bayashabalala,+Futhi kufanele bashiyele abanye lokho abebeziphilisa ngako.+ 11  Isifiso sabo sangaphakathi siwukuba izindlu zabo zihlale kuze kube nini nanini,+Amatabernakele abo ahlale izizukulwane ngezizukulwane.+Babizé imihlaba yabo ngamagama abo.+ 12  Nokho nakuba umuntu wasemhlabeni enodumo, akanakuhlala ekhona;+Impela ufana nezilwane ezibhujisiwe.+ 13  Lena yindlela yalabo abanobuphukuphuku,+Neyalabo ababalandelayo abajabulela kona kanye ukukhuluma kwabo. Sela. 14  Njengezimvu bamiselwe iShiyoli;+Ukufa kuyobelusa;+Abaqotho bayobabusa ekuseni,+Imizimba yabo izoguga;+Indawo yomuntu ngamunye kuyoba iShiyoli kunokuba kube yindawo ephakeme.+ 15  Nokho, uNkulunkulu uyowukhulula umphefumulo wami esandleni seShiyoli,+Ngoba uyongamukela. Sela. 16  Ungesatshiswa ukuthi othile uzuza ingcebo,+Ukuthi inkazimulo yendlu yakhe iyanda,+ 17  Ngoba ekufeni kwakhe ngeke amuke nalutho;+Udumo lwakhe ngeke lwehle naye.+ 18  Ngoba phakathi nesikhathi sokuphila kwakhe wayebusisa umphefumulo wakhe;+(Abantu bayokudumisa ngoba umi kahle)+ 19  Ekugcineni umphefumulo wakhe uphelela esizukulwaneni sokhokho bakhe kuphela.+Abasayikuphinde bakubone ukukhanya.+ 20  Umuntu wasemhlabeni ongaqondi, nakuba enodumo,+Impela ufana nezilwane ezibhujisiwe.+

Imibhalo yaphansi