IHubo 48:1-14

Ingoma. Ihubo lamadodana kaKhora.+ 48  UJehova mkhulu futhi kumelwe adunyiswe kakhulu+Emzini kaNkulunkulu wethu,+ entabeni yakhe engcwele.+   Yinhle ngokuphakama, iwukwethaba komhlaba wonke,+INtaba iZiyoni ezingxenyeni ezikude zenyakatho,+Umuzi weNkosi Enkulu.+   Emibhoshongweni yawo yokuhlala uNkulunkulu waziwé njengendawo ephakeme elondekile.+   Ngoba, bheka! amakhosi ngokwawo ahlangene ngesivumelwano,+Adlulé kanye kanye.+   Abona; kanjalo amangala.Aphazamiseka, enziwa ukuba abaleke enetwetwe.+   Abanjwa ukuthuthumela lapho,+Yimihelo enjengaleyo yowesifazane obelethayo.+   Uphihliza imikhumbi yaseTharishishi ngomoya wasempumalanga.+   Njengoba nje sizwile, kanjalo sibonile+Emzini kaJehova wamabutho, emzini kaNkulunkulu wethu.+UNkulunkulu ngokwakhe uyowumisa uqine kuze kube nini nanini.+ Sela.   O Nkulunkulu, sizindlile ngomusa wakho wothando+Phakathi nethempeli lakho.+ 10  O Nkulunkulu, njengegama lakho,+ lunjalo udumo lwakhoEmingceleni yomhlaba.Isandla sakho sokunene sigcwele ukulunga.+ 11  Kwangathi iNtaba iZiyoni+ ingathokoza,Kwangathi imizana engaphansi yakwaJuda ingajabula,+ ngenxa yezinqumo zakho zokwahlulela.+ 12  Zungezani iZiyoni, nina bantu, nihambahambe kulo,+Nibale imibhoshongo yalo.+ 13  Bekani izinhliziyo zenu egoqweni lalo lokuvikela.+Hlolani imibhoshongo yalo yokuhlala,Ukuze nilandise ngalo esizukulwaneni sesikhathi esizayo.+ 14  Ngoba lo Nkulunkulu unguNkulunkulu wethu kuze kube nini nanini, yebo kuze kube phakade.+Yena uqobo uyosihola kuze kube yilapho sifa.+

Imibhalo yaphansi