IHubo 47:1-9

Kumqondisi. Elamadodana kaKhora. Ihubo. 47  Shayani ihlombe, nonke nina zizwe.+Memezani ngokunqoba kuNkulunkulu ngomsindo wokukhamuluka kwenjabulo.+   Ngoba uJehova, oPhezukonke, uyesabeka,+UyiNkosi enkulu phezu kwawo wonke umhlaba.+   Uyothobisa izizwe ngaphansi kwethu+Namaqembu ezizwe ngaphansi kwezinyawo zethu.+   Uyosikhethela ifa,+Iqholo likaJakobe, amthandile.+ Sela.   UNkulunkulu wenyukile ngokumemeza kwenjabulo,+UJehova wenyukile ngomsindo wophondo.+   Hubelani uNkulunkulu, hubani.+Hubelani iNkosi yethu, hubani.   Ngoba uNkulunkulu uyiNkosi yawo wonke umhlaba;+Hubani, nibe nenza ngokuqonda.+   UNkulunkulu ube yinkosi phezu kwezizwe.+UNkulunkulu ngokwakhe useye wahlala esihlalweni sakhe sobukhosi esingcwele.+   Izicukuthwane zezizwe zibuthene ndawonye,+Kanye nesizwe sikaNkulunkulu ka-Abrahama.+Ngoba izihlangu zomhlaba zingezikaNkulunkulu.+Uphakeme kakhulu endaweni anyukele kuyo.+

Imibhalo yaphansi