IHubo 46:1-11

Kumqondisi. Elamadodana kaKhora+ emaNtombazaneni.Ingoma. 46  Kithi uNkulunkulu uyisiphephelo namandla,+Usizo olutholakala ngokushesha ngesikhathi sokucindezeleka.+   Yingakho singeke sesabe, noma umhlaba ushintsha+Nanoma izintaba zintengantenga ziya enhliziyweni yolwandle olukhulu;+   Noma amanzi alo ehlokoma, ekhihliza amagwebu,+Noma izintaba zizamazama ngokuyaluza+ kwalo. Sela.   Kukhona umfula imifudlana yawo eyenza ukuba umuzi kaNkulunkulu ujabule,+Itabernakele elikhulu elingcwele kunawo wonke loPhezukonke.+   UNkulunkulu uphakathi komuzi;+ ngeke untengantengiswe.+UNkulunkulu uyowusiza lapho kuvela ukusa.+   Izizwe zahlokoma,+ imibuso yantengantenga;Waduma ngezwi lakhe, umhlaba wancibilika.+   UJehova wamabutho unathi;+UNkulunkulu kaJakobe uyindawo yethu ephakeme elondekile.+ Sela.   Wozani, bukani imisebenzi kaJehova,+Ukuthi uzimisé kanjani izenzakalo ezimangalisayo emhlabeni.+   Uqeda izimpi kuze kube semkhawulweni womhlaba.+Umnsalo uyawuphula anqamule umkhonto ube yizicucu;+Izinqola uzishisa ngomlilo.+ 10  “Celani umaluju, nina bantu, nazi ukuthi nginguNkulunkulu.+Ngizophakanyiswa phakathi kwezizwe,+Ngizophakanyiswa emhlabeni.”+ 11  UJehova wamabutho unathi;+UNkulunkulu kaJakobe uyindawo yethu ephakeme elondekile.+ Sela.

Imibhalo yaphansi