IHubo 45:1-17

Kumqondisi weMinduze. Elamadodana kaKhora. Imaskili. Ingoma ephathelene nabesifazane abathandekayo. 45  Inhliziyo yami ibé nogqozi ngendaba enhle.+Ngithi: “Imisebenzi yami iphathelene nenkosi.”+Kwangathi ulimi lwami lungaba uluthi lokuloba+ lomkopishi onekhono.+   Impela wena umuhle kunamadodana abantu.+Ukuthandeka kuthululelwé ezindebeni zakho.+Yingakho uNkulunkulu ekubusisile kuze kube nini nanini.+   O wena onamandla, Bhinca inkemba yakho+ ethangeni lakho,+Ngesithunzi sakho nangobukhazikhazi bakho.+   Ebukhazikhazini bakho qhubekela empumelelweni;+Gibela ngenjongo yeqiniso nokuthobeka nokulunga,+Isandla sakho sokunene siyokufundisa ngezinto ezesabekayo.+   Imicibisholo yakho ibukhali—ngaphansi kwakho amaqembu ezizwe ayaqhubeka ewa+Enhliziyweni yezitha zenkosi.+   UNkulunkulu uyisihlalo sakho sobukhosi kuze kube nini nanini, yebo kuze kube phakade;+Intonga yobukhosi bakho iyintonga yobuqotho.+   Ukuthandile ukulunga+ futhi uyabuzonda ububi.+Yingakho uNkulunkulu, uNkulunkulu wakho,+ ekugcobé+ ngamafutha okwethaba+ ukudlula abangane bakho.+   Zonke izingubo zakho ziyimure nenhlaba nekhasiya;+Esigodlweni esihle sezinyo lendlovu+ izinsimbi zomculo ezinezintambo zikujabulisile.   Amadodakazi+ amakhosi aphakathi kwabesifazane bakho abayigugu.Indlovukazi+ imé ngasesandleni sakho sokunene ihlobé ngegolide lase-Ofiri.+ 10  O ndodakazi, lalela, ubone, uthambekisele indlebe;Ukhohlwe abantu bakini nendlu kayihlo.+ 11  Inkosi iyolangazelela ubuhle bakho,+Ngoba iyinkosi yakho,+Ngakho yikhothamele.+ 12  Indodakazi yaseThire iphethe nesipho+Abacebile kubantu bayothambisa ubuso bakho.+ 13  Indodakazi yenkosi iyakhazimula ngaphakathi endlini;+Izembatho zayo zifakelwe igolide. 14  Iyolethwa enkosini igqoké isembatho eselukiwe.+Izintombi ezisodwendweni lwayo ezingabangane bayo zilethwa kuwe.+ 15  Ziyolethwa ngokuthokoza nangokujabula;Ziyongena esigodlweni senkosi. 16  Esikhundleni sokhokho bakho+ kuyoba khona amadodana akho,+Oyowamisa njengezikhulu emhlabeni wonke.+ 17  Ngiyokhuluma ngegama lakho kuzo zonke izizukulwane ezizayo.+Yingakho izizwe ziyokudumisa kuze kube nini nanini, yebo kuze kube phakade.

Imibhalo yaphansi