IHubo 44:1-26

Kumqondisi. Elamadodana kaKhora.+ Imaskili. 44  O Nkulunkulu, sizwile ngezindlebe zethu,Okhokho bethu bawulandisile kithi+Umsebenzi owawenza ezinsukwini zabo,+Ezinsukwini zakudala.+   Waxosha ngisho nezizwe ngesandla sakho,+Watshala bona esikhundleni sazo.+Waphula amaqembu ezizwe wawamukisa.+   Abazange balidle ngenkemba yabo ifa lezwe,+Futhi akuyona ingalo yabo eyabalethela insindiso.+Ngoba kwakuyisandla sakho sokunene nengalo yakho+ nokukhanya kobuso bakho,Ngoba wawujabula ngabo.+   O Nkulunkulu, wena uyiNkosi yami.+Yala ukuba uJakobe athole insindiso enkulu.+   Ngawe siyobasunduza abaphikisana nathi;+Egameni lakho siyobanyathela abasivukelayo.+   Ngoba angizange ngithembele emnsalweni wami+Futhi kwakungeyona inkemba yami eyayingisindisa.+   Ngoba wena wasisindisa kwabaphikisana nathi,+Futhi wabahlaza labo abasizonda kakhulu.+   Sizonikela indumiso kuNkulunkulu usuku lonke,+Futhi igama lakho sizolidumisa kuze kube nini nanini.+ Sela.   Kodwa manje ulahlile futhi uyaqhubeka usilulaza,+Futhi awuphumi namabutho ethu.+ 10  Ulokhu usenza ukuba simfulathele ophikisana nathi,+Futhi bona kanye abasizonda kakhulu bazithathele ingcugco.+ 11  Usinikela njengezimvu, njengokuthile okudliwayo,+Futhi usihlakazile phakathi kwezizwe.+ 12  Uthengisa abantu bakho ngaphandle kwenani ngisho nelincane,+Awuzuzanga mcebo ngentengo yabo. 13  Usimisa sibe isihlamba komakhelwane bethu,+Into yokuhlekwa usulu nokuklolodelwa kulabo abasizungezile.+ 14  Usimisa sibe yisaga phakathi kwezizwe,+Ukunikinelwa ikhanda phakathi kwamaqembu ezizwe.+ 15  Ukululazeka kwami kuphambi kwami usuku lonke,Namahloni asebusweni bami angimbozile,+ 16  Ngenxa yezwi lohlambalazayo nochaphayo,Ngenxa yesitha noziphindiselelayo.+ 17  Yikho konke lokhu okusehlele, futhi asizange sikukhohlwe,+Asenzanga ngokungathembeki esivumelwaneni sakho.+ 18  Inhliziyo yethu ayibuyelanga emuva ngokungabi nalukholo,+Nezinyathelo zethu aziphambukanga endleleni yakho.+ 19  Ngoba usichobozile endaweni yezimpungushe,+Futhi usimboza ngethunzi elimnyama.+ 20  Uma silikhohliwe igama likaNkulunkulu wethu,Noma selulelé izintende zethu kunkulunkulu ongaziwa,+ 21  Ngeke yini uNkulunkulu ngokwakhe akuthola lokhu?+Ngoba uyazazi izimfihlo zenhliziyo.+ 22  Kodwa sibulewe usuku lonke ngenxa yakho;Sibalwé njengezimvu zokuhlatshwa.+ 23  O Jehova, Vuka. Kungani uqhubeka ulele?+Phaphama. Ungaqhubeki ulahla kuze kube phakade.+ 24  Kungani uhlala ufihle ubuso bakho?Kungani ukhohlwa ukuhlupheka kwethu nokucindezelwa kwethu?+ 25  Ngoba umphefumulo wethu ukhothamé othulini ngokwalo;+Isisu sethu sinamathele emhlabathini. 26  Vuka usisize+Futhi usikhulule ngenxa yomusa wakho wothando.+

Imibhalo yaphansi