IHubo 41:1-13

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. 41  Uyajabula umuntu owenza ngokumcabangela ophansi;+Ngosuku lwenhlekelele uJehova uyomenzela indlela yokuphunyuka.+   UJehova ngokwakhe uyomqapha futhi amlonde.+Kuyothiwa uyajabula emhlabeni;+Ngeke kwenzeke ukuba umnikele emphefumulweni wezitha zakhe.+   UJehova uqobo uyomsekela okhukhweni lokugula;+Ngokuqinisekile wonke umbhede wakhe uyowushintsha phakathi nokugula kwakhe.+   Mina, ngathi: “O Jehova, ngibonise umusa.+Phulukisa umphefumulo wami, ngoba ngonile kuwe.”+   Izitha zami zikhuluma okubi ngami zithi:+“Uyofa nini futhi igama lakhe empeleni lishabalale?”   Uma kufika othile ezongibona, inhliziyo yakhe iyokhuluma okungelona iqiniso;+Uyozibuthela okulimazayo;Uyophuma; ngaphandle uyokhuluma ngakho.+   Bonke abangizondayo bahlebelana ngami ngobunye;+Baceba okubi ngami bethi:+   “Into engelusizo lwalutho ithululelwé phezu kwakhe;+Manje njengoba eselele, ngeke aphinde avuke.”+   Nomuntu obenokuthula nami, ebengithembele kuye,+Obedla isinkwa sami,+ ungiphakamiselé isithende sakhe.+ 10  Kepha wena, Jehova, ngibonise umusa, ubangele ukuba ngivuke,+Ukuze ngiphindisele kubo.+ 11  Ngalokhu ngiyazi ukuthi uyajabula ngami,Ngoba isitha sami asimemezi ngokunqoba phezu kwami.+ 12  Mina ungisekele ngenxa yobuqotho bami,+Uyongimisa phambi kobuso bakho kuze kube nini nanini.+ 13  Makatuswe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli+Kusukela phakade, yebo kuze kube phakade.+Amen Amen.+

Imibhalo yaphansi