IHubo 40:1-17

Kumqondisi. ElikaDavide, ihubo. 40  Ngathemba uJehova ngobuqotho,+Ngakho wathambekisela indlebe yakhe kimi wakuzwa ukukhalela kwami usizo.+   Futhi wangenyusa emgodini odumayo,+Odakeni lwenzika.+Khona-ke waphakamisela izinyawo zami edwaleni;+Wazimisa zaqina izinyathelo zami.+   Ngaphezu kwalokho, wafaka emlonyeni wami ingoma entsha,Indumiso eya kuNkulunkulu wethu.+Abaningi bayoyibona besabe,+Futhi bayothembela kuJehova.+   Iyajabula indoda enamandla ebeké uJehova njengethemba layo+Futhi engazange iphendulele ubuso bayo kubantu abadelelayo,Noma kulabo abawela emangeni.+   Ziningi izinto ozenzile,+Jehova Nkulunkulu wami, ngisho nemisebenzi yakho emangalisayo nemicabango yakho kithi;+Akekho noyedwa ongaqhathaniswa nawe.+Ukube bengithambekele ekulandiseni nasekukhulumeni ngayo,Isibé miningi kakhulu kunalokho engingase ngikulandise.+   Awuzange ujabule ngomhlatshelo nangomnikelo;+Lezi zindlebe zami uzivulile.+Awuzange uwucele umnikelo wokushiswa nomnikelo wesono.+   Ngenxa yalokho, ngathi: “Bheka ngizile,+Njengoba kulotshiwe ngami emqulwini wencwadi.+   O Nkulunkulu wami, ngikujabulele ukwenza intando yakho,+Nomthetho wakho usezibilinini zami.+   Ebandleni elikhulu ngizikhulumile izindaba ezinhle zokulunga.+Bheka! Izindebe zami angizivimbeli.+O Jehova, wena ngokwakho ukwazi kahle lokho.+ 10  Ukulunga kwakho angizange ngikumboze ngaphakathi enhliziyweni yami.+Ukuthembeka kwakho nensindiso yakho ngikumemezele.+Angizange ngiwufihle umusa wakho wothando nokuba kwakho neqiniso ebandleni elikhulu.”+ 11  O Jehova, ungangivimbeli isihawu sakho.+Umusa wakho wothando nokuba kwakho neqiniso makungilonde njalo.+ 12  Ngoba izinhlekelele zangihaqa kwaze kwangabikho ukuzibala.+Ngaficwa yiziphambeko zami eziningi ngaphezu kwengingakwazi ukuzibona;+Zaba ziningi kunezinwele zekhanda lami,+Futhi inhliziyo yami yangishiya.+ 13  O Jehova, kujabulele ukungikhulula.+O Jehova, shesha uzongisiza.+ 14  Kwangathi bangaba namahloni bajabhe bonke ngothi lwabo+Abafuna umphefumulo wami ukuze bawukhukhule.+Kwangathi abajabula ngenhlekelele+ yami bangabuyela emuva babe namahloni. 15  Labo abathi kimi: “Nakho-ke! Nakho-ke!”+Mabagqolozele bemangele ngenxa yehlazo labo.+ 16  Mabethabe bajabule ngawe,+Bonke abakufunayo.+Njalo mabathi: “Kwangathi uJehova angadunyiswa,”+Labo abathanda insindiso yakho.+ 17  Kodwa mina ngihluphekile futhi ngimpofu.+UJehova ngokwakhe uyanginaka.+Wena ulusizo lwami noMenzi wendlela yami yokuphunyuka.+O Nkulunkulu wami, ungephuzi kakhulu.+

Imibhalo yaphansi