IHubo 39:1-13

Kumqondisi weJeduthuni.+ Ihubo likaDavide. 39  Ngathi: “Ngizoqapha izindlela zami+Ukuze ngingoni ngolimi lwami.+Ngizofaka isifonyo sibe ngumqaphi emlonyeni wami,+Uma nje omubi esengaphambi kwami.”+   Ngaphelelwa amazwi ngenxa yokuthula;+Ngathula kokuhle,+Nokuzwa kwami ubuhlungu kwacwaswa.   Inhliziyo yami yavutha ngaphakathi kimi;+Phakathi nokububula kwami umlilo waqhubeka uvutha.Ngakhuluma ngolimi lwami ngathi:   “O Jehova, ngenze ngazi ukuphela kwami,+Nesilinganiso sezinsuku zami—ukuthi singakanani,+Ukuze ngazi ukuthi ngingozidlulelayo nje.+   Bheka! Wenzile izinsuku zami zaba mbalwa nje;+Nobude bokuphila kwami bunjengeze phambi kwakho.+Ngokuqinisekile wonke umuntu wasemhlabeni, nakuba emi eqinile, akalutho kodwa uwumoya okhishwa ngamakhala.+ Sela.   Impela umuntu uyahambahamba njengesithunzi.+Ngokuqinisekile banomsindo ngeze.+Omunye unqwabelanisa izinto futhi akazi ukuthi ngubani oyozibutha.+   Manje ngibé nethemba lani, Jehova?Engikulindele ngikulindele kuwe.+   Ngikhulule kuzo zonke izeqo zami.+Ungangibeki ngibe yisihlamba songenangqondo.+   Ngahlala ngingenamazwi;+ ngangingakwazi ukuwuvula umlomo wami,+Ngoba wena wathatha isinyathelo.+ 10  Susa inhlupho yakho kimi.+Ngenxa yobutha besandla sakho mina ngiphelile.+ 11  Umqondisile umuntu ngokumsola ngesiphambeko,+Futhi uzidla uziqede izinto zakhe ezifiselekayo njengoba nje kwenza inundu.+Ngokuqinisekile wonke umuntu wasemhlabeni uwumoya okhishwa ngamakhala.+ Sela. 12  O Jehova, yizwa umthandazo wami,Ubeke indlebe ekukhaleleni kwami usizo.+Ungathuli lapho ubona izinyembezi zami.+Ngoba mina ngingumfokazi nje kuwe,+Isifiki njengabo bonke okhokho bami.+ 13  Susa amehlo akho kimi, ukuze ngichachambe+Ngaphambi kokuba ngihambe futhi ngingabikho.”+

Imibhalo yaphansi