IHubo 38:1-22

Ihubo likaDavide, lokukhumbuza. 38  O Jehova, ungangisoli ngentukuthelo yakho,+Futhi ungangiqondisi ngokufutheka kwakho.+   Ngoba imicibisholo yakho ingené yajula ngaphakathi kimi,+Futhi isandla sakho sehlele phezu kwami.+   Akukho ndawo ephilile enyameni yami ngenxa yesijeziso sakho sokungilahla esinzima.+Akukho kuthula emathanjeni ami ngenxa yesono sami.+   Ngoba iziphambeko zami zeqé ikhanda lami;+Njengomthwalo osindayo ziyangesinda kakhulu.+   Amanxeba ami asenuka kabi, aseyabhibha,Ngenxa yobuwula bami.+   Ngikhungathekile, ngikhothame kwaze kwedlulela;+Usuku lonke ngihambahambé ngidabukile.+   Ngoba akukho ndawo engashi ezinkalweni zami,Akukho ndawo ephilile enyameni yami.+   Ngibé ndikindiki futhi ngichotshozwe kwaze kwedlulela;Ngibhongile ngenxa yokububula kwenhliziyo yami.+   O Jehova, sonke isifiso sami siphambi kwakho,Ukububula kwami bekulokhu kungafihlekile kuwe.+ 10  Inhliziyo yami ishayé ngamandla, amandla ami angishiyile,Nokukhanya kwamehlo ami akukho kimi.+ 11  Abangithandayo nabangane bami bona, bazigcina bemele kude nenhlupho yami,+Nabajwayelene nami ngokuseduze baqhelile bamela kude.+ 12  Kodwa labo abafuna umphefumulo wami babeka izicupho,+Nalabo abasebenzela ukungenzela inhlekelele bakhulumé okubi,+Balokhu bevungazela inkohliso usuku lonke.+ 13  Kepha mina, njengoyisithulu, ngeke ngilalele;+Nanjengongakhulumi, ngeke ngiwuvule umlomo wami.+ 14  Ngaba njengomuntu ongezwa,Futhi ayengekho amazwi okuphikisa emlonyeni wami. 15  Ngoba ngalindela wena, Jehova;+O Jehova Nkulunkulu wami, wena wangiphendula.+ 16  Ngoba ngathi: “Funa bajabule ngami;+Lapho unyawo lwami luhamba ngokuntenga,+ ngokuqinisekile bayoziphakamisa kimi.”+ 17  Ngoba ngangikulungele ukuxhuga,+Nobuhlungu bami babuphambi kwami njalo.+ 18  Ngalandisa ngesiphambeko sami;+Ngaqala ukukhathazeka ngenxa yesono sami.+ 19  Izitha zami eziphilayo zaba namandla,+Nalabo abangizonda ngaphandle kwesizathu baba baningi.+ 20  Bebengivuza ngokubi ngokuhle engikwenzile;+Baqhubeka bemelana nami njengembuyiselo yokuphishekela kwami okuhle.+ 21  O Jehova, ungangishiyi.O Nkulunkulu wami, ungaqheleli kude nami.+ 22  Shesha uzongisiza,+Jehova nsindiso yami.+

Imibhalo yaphansi