IHubo 37:1-40

ElikaDavide. א [ʼAʹleph] 37  Ungafuthelani ngenxa yabenzi bokubi.+Ungabi nomona ngabenza ukungalungi.+   Ngoba bayosheshe babune njengotshani,+Bayobuna njengotshani obusha obuluhlaza.+ ב [Behth]   Thembela kuJehova wenze okuhle;+Hlala emhlabeni, wenze ngokwethembeka.+   Futhi jabula kakhulu ngoJehova,+Uyokunika izicelo zenhliziyo yakho.+ ג [Giʹmel]   Gingqela indlela yakho kuJehova,+Wethembele kuye,+ yena uyothatha isinyathelo.+   Ngokuqinisekile uyoveza ukulunga kwakho njengokukhanya,+Nobulungisa bakho njengemini.+ ד [Daʹleth]   Thula phambi kukaJehova+Umlinde ngokulangazela.+Ungafuthelani ngenxa yomuntu owenza indlela yakhe iphumelele,+Umuntu ofeza imicabango yakhe.+ ה [Heʼ]   Hlukana nentukuthelo uyeke ukufutheka;+Ungafuthelani ukuba nje wenze okubi.+   Ngoba abenzi bokubi bazonqunywa,+Kodwa abathemba uJehova yibo abayodla ifa lomhlaba.+ ו [Waw] 10  Sekuyisikhashana nje, omubi abe engasekho;+Ngokuqinisekile uyoyibheka indawo yakhe, futhi uyobe engekho.+ 11  Kodwa abamnene bayodla ifa lomhlaba,+Futhi ngempela bayothola injabulo enkulu ngokuchichima kokuthula.+ ז [Zaʹyin] 12  Omubi wakhela olungile ugobe,+Futhi umgedlela amazinyo.+ 13  UJehova uyomhleka,+Ngoba ngokuqinisekile uyabona ukuthi usuku lwakhe luyofika.+ ח [Chehth] 14  Ababi bahoshé inkemba bansala umnsalo wabo,+Ukuze babangele ohluphekile nompofu ukuba awe,+Ukuze baceke abaqotho endleleni yabo.+ 15  Inkemba yabo iyongena phakathi enhliziyweni yabo,+Neminsalo yabo iyokwaphulwa.+ ט [Tehth] 16  Kungcono okuncane kolungileyo+Kunensada yababi abaningi.+ 17  Ngoba zona kanye izingalo zababi ziyophulwa,+Kodwa uJehova uyobe ebasekela abalungile.+ י [Yohdh] 18  UJehova uyaziqaphela izinsuku zabangenaphutha,+Ifa labo liyoqhubeka kuze kube nini nanini.+ 19  Ngeke babe namahloni ngesikhathi senhlekelele,+Ngezinsuku zendlala bayosutha.+ כ [Kaph] 20  Ngoba ababi bayoshabalala,+Nezitha zikaJehova ziyoba njengegugu lamadlelo;Kumelwe ziphele.+ Kumelwe ziphelele emusini.+ ל [Laʹmedh] 21  Omubi uyaboleka angabuyiseli,+Kodwa olungile ubonisa umusa futhi uyaphana.+ 22  Ngoba ababusisayo yena bayodla ifa lomhlaba,+Kodwa abaqalekisayo bayonqunywa.+ מ [Mem] 23  Izinyathelo zendoda zilungiselelwe nguJehova,+Futhi uyajabula ngendlela yayo.+ 24  Nakuba ingase iwe, ngeke iphonswe phansi,+Ngoba uJehova usekela isandla sayo.+ נ [Nun] 25  Ngangiyinsizwa, manje ngikhulile,+Nokho angizange ngimbone olungileyo eshiywe ngokuphelele,+Noma inzalo yakhe iphanza isinkwa.+ 26  Usuku lonke ubonisa umusa abolekise,+Kanjalo inzalo yakhe ilindelwe yizibusiso.+ ס [Saʹmekh] 27  Suka kokubi wenze okuhle,+Kanjalo uhlale kuze kube phakade.+ 28  Ngoba uJehova ungumthandi wobulungisa,+Futhi ngeke abashiye abaqotho bakhe.+ע [ʽAʹyin]Ngokuqinisekile bayoqashwa kuze kube nini nanini;+Kodwa inzalo yababi yona, iyonqunywa impela.+ 29  Abalungile bayokudla ifa lomhlaba,+Futhi bayohlala kuwo kuze kube phakade.+ פ [Peʼ] 30  Umlomo wolungile ngokhuluma ukuhlakanipha ngezwi eliphansi,+Nolimi lwakhe ngolukhuluma ngendlela efanele.+ 31  Umthetho kaNkulunkulu wakhe usenhliziyweni yakhe;+Izinyathelo zakhe ngeke zixegezele.+ צ [Tsa·dhehʹ] 32  Omubi uhlala elinde olungile+Futhi ufuna ukumbulala.+ 33  Kepha uJehova, ngeke amshiye esandleni sakhe,+Futhi ngeke athi mubi lapho ahlulelwa.+ ק [Qohph] 34  Themba uJehova ugcine indlela yakhe,+Uyokuphakamisa ukuba udle ifa lomhlaba.+Lapho ababi benqunywa, uyokubona.+ ר [Rehsh] 35  Ngimbonile omubi engumashiqela+Ezenabisa njengomuthi okhephuzelayo emhlabathini wengabadi.+ 36  Nokho wadlula, futhi bheka wayengasekho;+Ngaqhubeka ngimfuna, akatholakalanga.+ ש [Shin] 37  Mbheke ongasoleki futhi ugcine oqotho ephambi kwamehlo akho,+Ngoba ikusasa lalowo muntu liyoba nokuthula.+ 38  Kodwa ngokuqinisekile izeqamthetho ziyobhuqwa kanye kanye;+Ikusasa labantu ababi liyonqanyulwa impela.+ ת [Taw] 39  Insindiso yabalungileyo ivela kuJehova;+Uyinqaba yabo ngesikhathi sokucindezeleka.+ 40  UJehova uyobasiza abenzele indlela yokuphunyuka.+Uyobenzela indlela yokuphunyuka kubantu ababi abasindise,+Ngoba baphephele kuye.+

Imibhalo yaphansi