IHubo 32:1-11

ElikaDavide. Imaskili. 32  Uyajabula umuntu okuvukela kwakhe kuxolelwe, osono sakhe simboziwe.+   Uyajabula umuntu uJehova angambaleli siphambeko,+Nokungekho nkohliso emoyeni wakhe.+   Lapho ngithule, amathambo ami aguga ngenxa yokububula kwami usuku lonke.+   Ngoba isandla sakho sasinzima phezu kwami imini nobusuku.+Umswakama wokuphila kwami ushintshile njengasekushiseni okungenamhwamuko kwasehlobo.+ Sela.   Ekugcineni ngasivuma isono sami kuwe, nesiphambeko sami angizange ngisifihle.+Ngathi: “Ngizosivuma iseqo sami kuJehova.”+Wena wasixolela isiphambeko sezono zami.+ Sela.   Ngenxa yalokhu yilowo nalowo oqotho uyothandaza kuwe+Ngaleso sikhathi oyobe utholakala ngaso kuphela.+Isikhukhula samanzi amaningi sona, ngeke simthinte yena.+   Uyindawo yami yokucasha; uyongilonda ekucindezelekeni.+Uyongihaqa ngokukhamuluka kwenjabulo lapho ungenzela indlela yokuphunyuka.+ Sela.   “Ngizokwenza ube nokuqondisisa ngikufundise indlela okufanele uhambe ngayo.+Ngiyonika iseluleko iso lami likubhekile.+   Ungazifanisi nehhashi noma umnyuzi okungenakho ukuqonda,+Okumandla ako kumelwe anqandwe ngisho nangamatomu noma ngomkhala+Ngaphambi kokuba kusondele kuwe.”+ 10  Ziningi izinhlungu omubi anazo;+Kodwa othembela kuJehova, umusa wothando uyamhaqa.+ 11  Thokozani ngoJehova nijabule, nina balungileyo;+Nikhamuluke ngenjabulo, nonke nina eniqotho enhliziyweni.+

Imibhalo yaphansi