IHubo 31:1-24

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. 31  O Jehova, ngiphephele kuwe.+Kwangathi ngingelokothe ngibe namahloni.+Ngenzele indlela yokuphunyuka ngokulunga kwakho.+   Thambekisela indlebe yakho kimi.+Ngikhulule ngokushesha.+Yiba yisiphephelo esiyidwala kimi,+Indlu yeziphephelo ukuze ungisindise.+   Ngoba wena uyidwala lami nesiphephelo sami;+Futhi ngenxa yegama lakho+ uyongihola ungiqondise.+   Uyongikhipha enetheni abangifihlele lona,+Ngoba wena uyinqaba yami.+   Esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami.+Ungikhululile,+ Jehova Nkulunkulu weqiniso.+   Ngiyabazonda abanaka izithombe ezingenanzuzo, eziyize;+Kepha mina, ngithembela kuJehova.+   Ngizojabula ngithokoze ngomusa wakho wothando,+Ngokuthi ukubonile ukuhlupheka kwami;+Wazile ngezingcindezi zomphefumulo wami,+   Awuzange unginikele esandleni sesitha.+Umisé izinyawo zami endaweni evulekile.+   O Jehova, ngibonise umusa ngoba ngisebunzimeni obukhulu.+Ngenxa yokukhathazeka, iso lami libe buthakathaka,+ umphefumulo wami nesisu sami.+ 10  Ngoba ukuphila kwami kufike ekupheleni ngosizi,+Neminyaka yami ngokububula.+Ngenxa yesiphambeko sami, amandla ami akhubekile,+Nawo kanye amathambo ami abe buthakathaka.+ 11  Ngibé yisihlamba+ ngokombono wabo bonke abanobutha kimi,+Ngibé yiso nakakhulu komakhelwane bami,+Futhi ngaba yingebhe kwabajwayelene nami.+Lapho bengibona ngaphandle, bangibalekele.+ 12  Njengofile ongacatshangwa nokucatshangwa, ngilitshelwe;+Ngibé njengesitsha esilimele;+ 13  Ngoba ngiwuzwile umbiko omubi ngabaningi,+Njengoba ukwethuka kukuzo zonke izinhlangothi.+Lapho bebuthana ndawonye ngobunye bemelene nami,+Baceba ukuba basuse umphefumulo wami.+ 14  Kodwa mina—ngibeké ithemba lami kuwe, Jehova.+Ngithé: “Wena unguNkulunkulu wami.”+ 15  Izikhathi zami zisesandleni sakho.+Ngikhulule esandleni sezitha zami nakulabo abangixoshayo.+ 16  Yenza ukuba ubuso bakho bukhanye encekwini yakho.+Ngisindise ngomusa wakho wothando.+ 17  O Jehova, kwangathi ngingebe namahloni, ngoba ngibizé wena.+Kwangathi ababi bangaba namahloni;+Kwangathi bangathula eShiyoli.+ 18  Kwangathi izindebe zamanga zingaphelelwa amazwi,+Ezikhuluma ngolungile,+ ngokuzidla nangokwedelela ngokungazibambi.+ 19  Yeka ukuthi buchichima kangakanani ubuhle bakho+ obulondele labo abakwesabayo!+Obuniké labo abaphephela kuwe,Phambi kwabantwana babantu.+ 20  Uyobathukusa endaweni esithekile ekuwe+Kude nomfelandawonye wamadoda.+Uyobafihla edokodweni lakho kude nokuxabana kwezilimi.+ 21  Makatuswe uJehova,+Ngoba ungibonisé umusa wothando omangalisayo+ emzini ongaphansi kokucindezeleka.+ 22  Kepha mina, lapho ngiba netwetwe ngithé:+“Ngokuqinisekile ngizoqothulwa phambi kwamehlo akho.”+Ngokuqinisekile ulizwile izwi lokuncenga kwami lapho ngikhalela usizo kuwe.+ 23  O mthandeni uJehova, nina nonke abaqotho bakhe.+UJehova uyabalonda abathembekile,+Kodwa umvuza ngokudlulele umuntu ozidlayo.+ 24  Yibani nesibindi, futhi kwangathi inhliziyo yenu ingaqina,+Nonke nina enilindé uJehova.+

Imibhalo yaphansi