IHubo 30:1-12

Ihubo. Ingoma yokuvulwa kwendlu.+ ElikaDavide. 30  O Jehova, ngizokuphakamisa ngoba ungikhuphulile+Futhi awuzange uvumele izitha zami zijabule ngami.+   O Jehova Nkulunkulu wami, ngakhalela usizo kuwe, wangiphulukisa.+   O Jehova, ukhuphulé umphefumulo wami eShiyoli uqobo;+Ungigciné ngiphila, ukuze ngingehleli egodini.+   Hubelani uJehova, nina bathembekileyo bakhe,+Bongani isikhumbuzo sakhe esingcwele;+   Ngoba ukuba ngaphansi kwentukuthelo yakhe kungokomzuzwana,+Ukuba ngaphansi kokuthakazelelwa nguye kungokwakho konke ukuphila komuntu.+Kusihlwa kungase kube khona ukukhala,+ kodwa ekuseni kukhona ukukhamuluka kwenjabulo.+   Lapho ngisazikhululekele ngithé:+“Angisoze ngantengantengiswa.”+   O Jehova, ekungithakazeleleni kwakho wenzé intaba yami yama ngezikhwepha.+Ufihle ubuso bakho, ngaba umuntu ophazamisekile.+   O Jehova, ngangilokhu ngikubiza;+Futhi ngangimncenga uJehova ukuba angibonise umusa.+   Iyiphi inzuzo ekhona egazini lami lapho ngehlela egodini?+Ingabe uthuli luyokudumisa?+ Ingabe luyolandisa ngokuba kwakho neqiniso?+ 10  O Jehova, yizwa, ungibonise umusa.+Jehova, yiba ngumsizi wami.+ 11  Ushintshé ukulila kwami kwaba ukudansa kimi;+Uthukululé indwangu yami yesaka, futhi ungigcina ngibhincé ukujabula,+ 12  Ukuze inkazimulo yami ikuhubele ingathuli.+O Jehova Nkulunkulu wami, ngiyokudumisa kuze kube nini nanini.+

Imibhalo yaphansi