IHubo 28:1-9

ElikaDavide. 28  O Jehova, ngiyaqhubeka ngikubiza.+O Dwala lami, ungabi yisithulu kimi,+Ukuze ungaqhubeki uthule kimi+Futhi kungadingeki ukuba ngibe njengalabo abehlela phansi egodini.+   Yizwa izwi lokuncenga kwami lapho ngikhalela usizo kuwe,Lapho ngiphakamisela izandla zami+ ekamelweni elingaphakathi impela lendawo yakho engcwele.+   Ungangidonsi nabantu ababi kanye nabakwenza umkhuba okulimazayo,+Labo abakhuluma ukuthula nabangane babo+ kodwa kube kukhona okubi ezinhliziyweni zabo.+   Banike ngokokwenza kwabo+Nangokobubi bemikhuba yabo.+Banike ngokwemisebenzi yezandla zabo.+Buyisela kubo isenzo sabo.+   Ngoba abayinaki imisebenzi kaJehova,+Noma umsebenzi wezandla zakhe.+Uyobadiliza angabakhi.   Makatuswe uJehova, ngoba ulizwile izwi lokuncenga kwami.+   UJehova uyizikhwepha zami+ nesihlangu sami.+Inhliziyo yami yethembelé kuye,+Futhi ngisiziwe, kangangokuba inhliziyo yami iyethaba,+Ngizomdumisa ngengoma yami.+   UJehova uyizikhwepha kubantu bakhe,+Uyisiphephelo sensindiso enkulu yogcotshiweyo wakhe.+   Sindisa abantu bakho, ubusise ifa lakho;+Ubeluse futhi ubathwale kuze kube nini nanini.+

Imibhalo yaphansi