IHubo 27:1-14

ElikaDavide. 27  UJehova ungukukhanya kwami+ nensindiso yami.+Ngizokwesaba bani?+UJehova uyisiphephelo sokuphila kwami.+Ngizoba nengebhe ngobani?+   Lapho abenzi bokubi besondela kimi ukuba badle inyama yami,+Bengabaphikisana nami futhi beyizitha zami luqobo,+Bakhubeka bawa.+   Nakuba ikamu lingagxumeka amatende ngokumelene nami,+Inhliziyo yami ngeke yesabe.+Nakuba ngingase ngivukelwe yimpi,+Ngisho nangaleso sikhathi ngiyolokhu nginethemba.+   Yinye into engiyicelé kuJehova+Iyilokho engiyokufuna,+Ukuba ngihlale endlini kaJehova zonke izinsuku zokuphila kwami,+Ukuze ngibone ubuhle bukaJehova+Futhi ngibuke ithempeli lakhe ngokwazisa.+   Ngoba uyongifihla esikhoselweni sakhe ngosuku lwenhlekelele;+Uyongithukusa endaweni esithekile yetende lakhe;+Uyongibeka phezulu edwaleni.+   Futhi manje ikhanda lami lizophakama ngaphezu kwezitha zami ezingizungezile;+Futhi etendeni lakhe ngiyohlaba imihlatshelo yokumemeza kwenjabulo;+Ngiyohlabelela ngihubele uJehova.+   O Jehova, yizwa lapho ngibiza ngezwi lami,+Ungibonise umusa, ungiphendule.+   Inhliziyo yami ithé ngokuphathelene nawe: “Funani ukuthola ubuso bami,+ nina bantu.”O Jehova, ubuso bakho ngiyofuna ukubuthola.+   Ungangifihleli ubuso bakho.+Ungayixoshi inceku yakho ngentukuthelo.+Kumelwe ube lusizo lwami.+Ungangifulatheli futhi ungangishiyi, Nkulunkulu wami wensindiso.+ 10  Noma kungenzeka ubaba nomama bangishiye,+Yebo uJehova yena ubeyongamukela.+ 11  O Jehova, ngifundise indlela yakho,+Ungihole ngendlela yobuqotho ngenxa yezitha zami. 12  Unganginikeli emphefumulweni wabaphikisana nami;+Ngoba ofakazi bamanga bangivukele,+Naye ophafuza ubudlova.+ 13  Ukube bengingenalo ukholo lokubona ubuhle bukaJehova ezweni labaphilayo+—! 14  Themba uJehova;+ yiba nesibindi futhi inhliziyo yakho mayibe namandla.+Yebo, themba uJehova.+

Imibhalo yaphansi