IHubo 22:1-31

Kumqondisi weNdluzelekazi yokuNtwela Kokusa. Ihubo likaDavide. 22  Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni?+Kungani ukude nokungisindisa,+Ukude namazwi okubhonga kwami?+   O Nkulunkulu wami, ngiyaqhubeka ngimemeza emini, kodwa awuphenduli;+Nasebusuku, kodwa akukho ukuthula kimi.+   Kodwa wena ungcwele,+Uhlala ezindumisweni zika-Israyeli.+   Obaba bathembela kuwe;+Bathembela, futhi wabenzela indlela yokuphunyuka.+   Bakhala+ kuwe, basinda;+Bathembela kuwe, bangajabha.+   Kodwa mina ngiyisibungu,+ angiyena umuntu,Ngiyisihlamba kubantu futhi ngidelelekile kubantu.+   Bonke abangibonayo, bangihleka usulu;+Balokhu bevula kakhulu imilomo yabo, balokhu benikina amakhanda abo:+   “Uzinikele kuJehova.+ Makamenzele indlela yokuphunyuka!+Makamkhulule, njengoba ejabule ngaye!”+   Ngoba nguwe owawungikhipha esiswini,+Owangenza ngethembela lapho ngisemabeleni kamama.+ 10  Ngiphonswé phezu kwakho ngisuka esibelethweni;+UbunguNkulunkulu wami kwasesiswini sikamama.+ 11  Ungabi kude nami, ngoba usizi luseduze,+Ngoba akekho omunye umsizi.+ 12  Izinkunzi eziningi zingihaqile;+Ezinamandla zaseBhashani zingizungezile.+ 13  Zingivulele umlomo wazo,+Njengengonyama edwengulayo nebhongayo.+ 14  Ngithululiwe njengamanzi,+Wonke amathambo ami ahlukanisiwe elinye kwelinye.+Inhliziyo yami ibe njengengcina;+Incibilikile ekujuleni ezibilinini zami.+ 15  Amandla ami omile njengodengezi,+Nolimi lwami lwenziwa lunamathele ezinsinini zami;+Futhi ungibeka othulini lokufa.+ 16  Ngoba izinja zingihaqile;+Inhlangano yabenzi bokubi ingihaqile.+Njengengonyama, basezandleni nasezinyaweni zami.+ 17  Wonke amathambo ami ngingawabala.+Bona bayangibheka, bayangigqolozela.+ 18  Bahlukaniselana izingubo zami,+Futhi benza inkatho ngezembatho zami.+ 19  Kodwa wena, Jehova, mawungabi kude.+O wena mandla ami,+ shesha ungisize.+ 20  Khulula umphefumulo wami enkembeni,+Okuwukuphela kwawo esidladleni senja;+ 21  Ngisindise emlonyeni wengonyama,+Nasezimpondweni zezinkunzi zasendle kumelwe ungiphendule futhi ungisindise.+ 22  Ngizomemezela igama lakho+ kubafowethu;+Ngizokudumisa phakathi kwebandla.+ 23  Nina enesaba uJehova, mdumiseni!+Nonke nina nzalo kaJakobe, mkhazimuliseni!+Futhi nethuke ngenxa yakhe, nonke nina nzalo ka-Israyeli.+ 24  Ngoba akazange akudelele+Noma akwenyanye ukuhlupheka kohluphekile;+Akazange abufihle ubuso bakhe kuye,+Futhi wezwa lapho ekhalela usizo kuye.+ 25  Ukudumisa kwami ebandleni elikhulu kuyovela kuwe;+Izithembiso zami ezifungelwe ngiyozigcwalisa phambi kwabamesabayo.+ 26  Abamnene bayodla basuthe;+Labo abamfunayo bayomdumisa uJehova.+Kwangathi izinhliziyo zenu zingaphila kuze kube phakade.+ 27  Yonke imikhawulo yomhlaba iyokhumbula ibuyele kuJehova.+Yonke imindeni yezizwe iyokhothama phambi kwakho.+ 28  Ngoba ubukhosi bungobukaJehova,+Futhi ubusa izizwe.+ 29  Bonke abakhuluphele bomhlaba bazodla bakhothame phansi;+Bonke abehlela phansi othulini bazoguqa phambi kwakhe,+Futhi akekho oyoke alonde umphefumulo wakhe.+ 30  Inzalo ngokwayo iyomkhonza;+Kuyomenyezelwa esizukulwaneni ngokuphathelene noJehova.+ 31  Bayofika balandise ngokulunga kwakhe+Esizweni esisazozalwa, ukuthi ukwenzile lokhu.+

Imibhalo yaphansi