IHubo 18:1-50

Kumqondisi. Elenceku kaJehova, elikaDavide, owasho kuJehova amazwi ale ngoma ngosuku uJehova ayemkhululé ngalo entendeni yesandla sazo zonke izitha zakhe nasesandleni sikaSawule.+ Wathi: 18  O Jehova mandla ami, ngizokuthanda.+   UJehova uyidwala lami nesiphephelo sami noMenzi wendlela yami yokuphunyuka.+UNkulunkulu wami uyidwala lami. Ngizophephela kuye,+Isihlangu sami nophondo lwami lwensindiso, indawo yami ephakeme elondekile.+   Ngizombiza Lowo ofanelwe ukudunyiswa, uJehova,+Futhi ngizosindiswa ezitheni zami.+   Izindophi zokufa zangihaqa;+Izikhukhula ezinkulu ezisheshayo zabantu abangelusizo lwalutho nazo zazilokhu zingesabisa.+   Zona kanye izindophi zeShiyoli zangihaqa;+Izingibe zokufa zabhekana nami.+   Ngaqhubeka ngimbiza uJehova ekucindezelekeni kwami,Futhi ngaqhubeka ngikhalela usizo kuNkulunkulu wami.+Walizwa izwi lami esethempelini lakhe,+Ukukhalela kwami usizo phambi kwakhe kwafika ezindlebeni zakhe.+   Umhlaba waqala ukuthuthumela nokuzamazama,+Nezisekelo zezintaba ngokwazo zayaluza,+Zathuthumela ziya emuva naphambili ngoba wayethukuthelisiwe.+   Umusi wakhuphuka emakhaleni akhe, nomlilo ovela emlonyeni wakhe waqhubeka ushwabadela;+Amalahle avutha evela kuye.   Wagoba amazulu wehla.+Isigayegaye sasingaphansi kwezinyawo zakhe. 10  Weza egibele ikherubi futhi weza endiza,+Weza etshuza ephezu kwamaphiko omoya.+ 11  Wabe esenza ubumnyama baba yindawo yakhe yokucasha,+Wazizungeza ngabo njengedokodo lakhe,Amanzi amnyama, amafu awugqinsi.+ 12  Ekukhanyeni okukhulu okwakuphambi kwakhe kwaphuma amafu akhe ayedlula,+Isichotho namalahle omlilo avuthayo.+ 13  UJehova waqala ukuduma emazulwini,+OPhezukonke waqala ukuzwakalisa izwi lakhe,+Isichotho namalahle omlilo avuthayo. 14  Waqhubeka ethumela imicibisholo yakhe, ukuze abahlakaze;+Wakhipha imibani, ukuze abaphithizelise.+ 15  Iziqu zemifudlana yamanzi zabonakala,+Nezisekelo zezwe elikhiqizayo zembulwa+Ngokukhuza kwakho, Jehova, ngokufutha komoya wamakhala akho.+ 16  Wayethumela ephezulu, engithatha,+Engikhipha emanzini amaningi.+ 17  Wayengikhulula esitheni sami esinamandla,+Nakwabangizondayo; ngoba babenamandla kunami.+ 18  Bangihlasela ngosuku lwenhlekelele yami,+Kodwa uJehova waba njengozime lwami.+ 19  Wangikhiphela endaweni evulekile;+Wayengophula, ngoba wayejabule ngami.+ 20  UJehova ungivuza ngokokulunga kwami;+Ungibuyisela ngokokuhlanzeka kwezandla zami.+ 21  Ngoba ngizigcinile izindlela zikaJehova,+Futhi angizange ngokukhohlakala ngisuke kuNkulunkulu wami.+ 22  Ngoba zonke izinqumo zakhe zokwahlulela ziphambi kwami,+Futhi izimiso zakhe ngeke ngizisuse kimi.+ 23  Ngizozibonakalisa ngingenaphutha kuye,+Futhi ngizozigcina ngingenasiphambeko.+ 24  UJehova makangibuyisele ngokokulunga kwami,+Ngokokuhlanzeka kwezandla zami phambi kwamehlo akhe.+ 25  Koqotho wena uyokwenza ngobuqotho;+umuntu ongenaphutha uyosebenzelana naye ngokungenaphutha;+ 26  Kozigcina ehlanzekile uyozibonakalisa uhlanzekile;+Koyisigwegwe uyozibonakalisa uyisigwegwe;+ 27  Ngoba abantu abahluphekile wena uyobasindisa;+Kodwa amehlo azidlayo uyowehlisa.+ 28  Ngoba wena ngokwakho, Jehova, uyosikhanyisa isibani sami;+UNkulunkulu wami ngokwakhe uyokwenza ubumnyama bami bukhanye.+ 29  Ngoba ngawe ngingagijima ngokumelene neviyo labaphangi;+NgoNkulunkulu wami ngingakhwela udonga.+ 30  UNkulunkulu weqiniso yena, iphelele indlela yakhe;+Izwi likaJehova licwengekile.+Uyisihlangu sabo bonke abaphephela kuye.+ 31  Ngoba ngubani onguNkulunkulu ngaphandle kukaJehova?+Futhi ngubani oyidwala ngaphandle kukaNkulunkulu wethu?+ 32  UNkulunkulu weqiniso unguYe ongibhincisa amandla angiqinise,+Uzokwenza indlela yami iphelele,+ 33  Enza izinyawo zami zibe njengezezindluzelekazi,+Futhi ungigcina ngimile ezindaweni eziphakeme kimi.+ 34  Izandla zami uzifundisela impi,+Futhi izingalo zami zicindezelé umnsalo wethusi.+ 35  Uyonginika isihlangu sakho sensindiso,+Isandla sakho sokunene siyongisekela,+Futhi ukuthobeka kwakho kuyongenza ngibe mkhulu.+ 36  Uyokwenzela izinyathelo zami ngaphansi kwami indawo enkulu ngokwanele,+Ngokuqinisekile namaqakala ami ngeke axegezele.+ 37  Ngiyozisukela izitha zami ngizifice;Ngeke ngibuye kuze kube yilapho seziqothuliwe.+ 38  Ngiyoziphihliza zibe yizicucu zingakwazi ukuphakama;+Ziyowa ngaphansi kwezinyawo zami.+ 39  Uyongibhincisa amandla ngenxa yempi;Uyobawisela ngaphansi kwami labo abangivukelayo.+ 40  Izitha zami zona, ngokuqinisekile uyonginika isijungujungu sazo;+Labo abangizonda kakhulu bona, ngiyobathulisa.+ 41  Bakhalela usizo, kodwa akekho umsindisi,+Bakhala kuJehova, kodwa empeleni akabaphenduli.+ 42  Ngiyobagqula bacoliseke njengothuli phambi komoya;+Ngiyobachitha njengodaka lwezitaladi.+ 43  Uyongenzela indlela yokuphunyuka ekusoleni kwabantu.+Uyongimisa ngibe yinhloko yezizwe.+Isizwe engingazange ngisazi—siyongikhonza.+ 44  Siyongilalela ngokuzwa nje ngami;+Abezinye izizwe bayoza kimi bethothongene.+ 45  Abezinye izizwe bayobuna,Futhi bayophuma bethuthumela ezindongeni zabo zezivikelo.+ 46  UJehova uyaphila,+ malituswe iDwala lami,+Makaphakanyiswe uNkulunkulu wensindiso yami.+ 47  Kimi uNkulunkulu weqiniso unguMuphi wezenzo zempindiselo;+Uthobisa izizwe ngaphansi kwami.+ 48  Ungenzela indlela yokuphunyuka ezitheni zami ezithukuthele;+Wena uyongiphakamisa ngaphezu kwalabo abangivukelayo,+Uyongikhulula kumuntu wobudlova.+ 49  Yingakho ngizokudumisa phakathi kwezizwe, Jehova,+Futhi ngizolihubela igama lakho.+ 50  Wenzela inkosi yakhe izenzo ezinkulu zokusindisa+Futhi abonise umusa wothando kogcotshiweyo wakhe,+KuDavide nasenzalweni yakhe kuze kube nini nanini.+

Imibhalo yaphansi