IHubo 149:1-9

149  Dumisani uJah!+Hlabelelelani uJehova ingoma entsha,+Udumo lwakhe ebandleni labaqotho.+   U-Israyeli makathokoze ngoMenzi wakhe Omkhulu,+Amadodana aseZiyoni—mawajabule ngeNkosi yawo.+   Mawadumise igama lakhe ngokudansa.+Mawamhubele ngethamborini nangehabhu.+   Ngoba uJehova uyajabula ngabantu bakhe.+Abamnene ubenza babe bahle ngensindiso.+   Abaqotho mabethabe ngenkazimulo;Mabakhamuluke ngenjabulo emibhedeni yabo.+   Izingoma ezibabaza uNkulunkulu mazibe semphinjeni wabo,+Nenkemba esika nhlangothi zombili ibe sesandleni sabo,+   Ukuze bakhiphe impindiselo ezizweni,+Bakhuze amaqembu ezizwe,+   Ukuze babophe amakhosi azo ngozankosi+Nabakhazinyuliswayo bazo ngezibopho zensimbi,   Ukuze bakhiphe kubo isinqumo sokwahlulela silotshiwe.+Ubukhazikhazi obunjalo bungobabo bonke abaqotho bakhe.+Dumisani uJah!+

Imibhalo yaphansi