IHubo 147:1-20

147  Dumisani uJah,+Ngoba kuhle ukuhubela uNkulunkulu wethu;+Ngoba kumnandi—ukudumisa kufanele.+   UJehova wakha iJerusalema;+Abahlakazekile baka-Israyeli ubaqoqela ndawonye.+   Uphulukisa+ abanenhliziyo eyaphukile,+Abophe izindawo zabo ezibuhlungu.+   Ubala izinkanyezi;+Zonke uzibiza ngamagama azo.+   INkosi yethu inkulu futhi inamandla amakhulu;+Ukuqonda kwayo akulandiseki.+   UJehova ukhulula abamnene;+Wehlisela ababi emhlabathini.+   Sabelani kuJehova ngokubonga, nina bantu;+Hubelani uNkulunkulu wethu ngehabhu,+   Osibekela amazulu ngamafu,+Olungiselela umhlaba imvula,+Owenza ukuba izintaba zihlume utshani obuluhlaza.+   Upha izilwane ukudla kwazo,+Aphe amaphuphu amagwababa alokhu ememeza.+ 10  Akajabuli ngamandla ehhashi,+Futhi akajabuli ngemilenze yomuntu.+ 11  UJehova ujabula ngalabo abamesabayo,+Ngalabo abalinda umusa wakhe wothando.+ 12  O Jerusalema, tusa uJehova.+Dumisa uNkulunkulu wakho Ziyoni.+ 13  Ngoba wenzé imigoqo yamasango akho yaqina;Ubusisé amadodana akho aphakathi kwakho.+ 14  Ubeka ukuthula endaweni yakho;+Uqhubeka ekwanelisa ngamanoni kakolweni.+ 15  Uthumela izwi lakhe emhlabeni;+Izwi lakhe ligijima ngejubane. 16  Unika iqhwa njengoboya;+Uhlakaza isithwathwa njengomlotha.+ 17  Uphonsa iqhwa lakhe njengezingcezwana.+Ubani ongama phambi kwamakhaza akhe?+ 18  Uthumela izwi lakhe+ awancibilikise.Ubangela umoya wakhe ukuba uvunguze;+Amanzi ayaconsa. 19  Izwi lakhe ulitshela uJakobe,+Iziqondiso zakhe+ nezinqumo zakhe zokwahlulela uzitshela u-Israyeli.+ 20  Akenzanga ngaleyo ndlela kunoma yisiphi esinye isizwe;+Izinqumo zakhe zokwahlulela zona, azizange zizazi.+Dumisani uJah!+

Imibhalo yaphansi