IHubo 146:1-10

146  Dumisani uJah!+Dumisa uJehova, mphefumulo wami.+   Ngizomdumisa uJehova ngesikhathi sokuphila kwami.+Ngizomhubela uNkulunkulu wami uma nje ngisekhona.+   Ningabeki ithemba lenu ezicukuthwaneni,+Noma endodaneni yomuntu wasemhlabeni, okungekhona okwayo ukusindisa.+   Umoya wayo uyaphuma,+ iphindela emhlabathini wayo;+Ngalolo suku imicabango yayo iyashabalala.+   Uyajabula lowo olusizo lwakhe lunguNkulunkulu kaJakobe,+Othemba lakhe likuJehova uNkulunkulu wakhe,+   UMenzi wezulu nomhlaba,+Wolwandle, nowakho konke okukukho,+Ogcina ukuba neqiniso kuze kube nini nanini,+   Okhiphela abaphanjiwe isahlulelo,+Onika abalambile isinkwa.+UJehova ukhulula ababoshiwe.+   UJehova uvula amehlo abayizimpumputhe;+UJehova uvusa abakhotheme;+UJehova uthanda abalungile.+   UJehova uqapha abafokazi;+Ukhulula intandane nomfelokazi,+Kodwa indlela+ yababi uyayigwegwisa.+ 10  UJehova uyoba yinkosi kuze kube nini nanini,+UNkulunkulu wakho, Ziyoni, esizukulwaneni ngesizukulwane.+Dumisani uJah!+

Imibhalo yaphansi