IHubo 139:1-24

Elomqondisi. ElikaDavide. Ihubo. 139  O Jehova, ungihlolisisile, futhi uyangazi.+   Wena ngokwakho usuyakwazi ukuhlala kwami phansi nokusukuma kwami.+Ucabangelé umcabango wami ukude.+   Ukuhamba kwami nokulala kwami ngenabe ukulinganisile,+Futhi usujwayelene ngisho nanazo zonke izindlela zami.+   Ngoba akukabikho zwi olimini lwami,+Kodwa, bheka! Jehova, usulazi lonke kakade.+   Ngemuva nangaphambili, ungihaqile;Ubeka isandla sakho phezu kwami.   Ulwazi olunjalo lumangalisa kakhulu kimi.+Luphakeme kakhulu kangangokuthi anginakukwazi ukulufinyelela.+   Ngingayaphi ngisuka emoyeni wakho,+Futhi ngingabubalekela ngiye kuphi ubuso bakho?+   Uma bengingakhuphukela ezulwini, ubuyobe ulapho;+Futhi uma bengingendlala ukhukho lwami eShiyoli, bheka! ubuyobe ulapho.+   Ukube bengingathatha amaphiko+ okuntwela kokusa,Ukuze ngiyohlala olwandle olukude kakhulu,+ 10  Nalapho futhi, isandla sakho besiyongihola+Nesandla sakho sokunene besiyongibamba.+ 11  Ukube bengingathi: “Ngokuqinisekile ubumnyama buyongibamba+ ngokushesha!”Khona-ke ubusuku bebuyoba ukukhanya nxazonke zami.+ 12  Ngisho nobumnyama ngokwabo bebungeke bube mnyama kakhulu kuwe,+Kodwa ubusuku bebuyokhanya njengoba nje kwenza imini;+Ubumnyama bungamane bube ukukhanya.+ 13  Ngoba wena ngokwakho wenza izinso zami;+Wangigcina ngihenqelwe esiswini sikamama.+ 14  Ngizokudumisa ngoba ngenziwe ngokumangalisayo ngendlela eyesabekayo.+Imisebenzi yakho iyamangalisa,+Njengoba nje umphefumulo wami ukuqaphela kahle.+ 15  Amathambo ami ayengafihlekile kuwe+Lapho ngenziwa ekusithekeni,+Lapho ngelukwa ezingxenyeni eziphansi impela+ zomhlaba. 16  Amehlo akho abona ngisho nombungu wami,+Futhi zonke izingxenye zawo zazilotshiwe phansi encwadini yakho,Ngokuqondene nezinsuku ezabunjwa ngazo+Kodwa kwakungakabi bikho neyodwa phakathi kwazo. 17  Ngakho, yeka indlela imicabango yakho eyigugu ngayo kimi!+O Nkulunkulu, yeka ukuthi ingqikithi yayo iba ngakanani!+ 18  Ukube bengingazama ukuyibala, miningi ngisho kunanezinhlayiya zesihlabathi.+Ngiphapheme, kodwa nokho ngisenawe.+ 19  O Nkulunkulu, sengathi ubungambulala omubi!+Khona-ke ngisho nabantu abanecala legazi+ ngokuqinisekile bayosuka kimi, 20  Abakhuluma izinto ngawe ngokomqondo wabo;+Baliphathé ngendlela engafanele igama lakho+—abaphikisana nawe.+ 21  Angibazondi yini labo abakuzonda ngokujulile, Jehova,+Futhi angibenyanyi yini abakuvukelayo?+ 22  Ngibazonda ngenzondo ephelele.+Babé yizitha zangempela kimi.+ 23  O Nkulunkulu ngihlolisise, wazi inhliziyo yami.+Ngihlole, wazi imicabango yami engincisha ukuthula,+ 24  Ubone ukuthi ikhona yini indlela ebangela ubuhlungu kimi,+Ungihole ngendlela+ yaphakade.

Imibhalo yaphansi