IHubo 136:1-26

136  Bongani uJehova, nina bantu, ngoba muhle:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+   Bongani uNkulunkulu wawonkulunkulu:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+   Bongani iNkosi yamakhosi:+Ngoba umusa wayo wothando umi kuze kube nini nanini;+   UMenzi wezinto ezimangalisayo, ezinkulu:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+   Owenza amazulu ngokuqonda:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+   Owendlala umhlaba phezu kwamanzi:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+   Owenza izinkanyiso ezinkulu:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+   Ngisho nelanga ukuba libuse imini:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+   Inyanga nezinkanyezi ukuba zibuse ebusuku ngokuhlanganyela:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+ 10  Oshaya iGibhithe ngamazibulo alo:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+ 11  Okhipha u-Israyeli phakathi kwalo:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kuze nini nanini;+ 12  Ngesandla esinamandla nangengalo eluliwe:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini; 13  Ohlukanisa uLwandle Olubomvu lube yizingxenye:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+ 14  Owabangela u-Israyeli ukuba adlule phakathi kwalo:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+ 15  Owathuntuthela uFaro nebutho lakhe lempi oLwandle Olubomvu:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+ 16  Owenza ukuba abantu bakhe badabule ehlane:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+ 17  Obulala amakhosi amakhulu:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+ 18  Nowabulala amakhosi amakhulu ngokubabazekayo:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+ 19  Yebo uSihoni inkosi yama-Amori:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+ 20  No-Ogi inkosi yaseBhashani:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+ 21  Nowanikela izwe lawo laba yifa:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+ 22  Laba yifa ku-Israyeli inceku yakhe:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+ 23  Owasikhumbula ngesikhathi sisesimweni esiphansi:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+ 24  Nowasiqhwaga ngokuphindaphindiwe kwabaphikisana nathi:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+ 25  Onika yonke inyama ukudla:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+ 26  Bongani uNkulunkulu wamazulu:+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini;+

Imibhalo yaphansi