IHubo 135:1-21

135  Dumisani uJah!+Dumisani igama likaJehova,+Nikelani indumiso, zinceku zikaJehova,+   Nina enimi endlini kaJehova,+Emagcekeni endlu kaNkulunkulu wethu.+   Dumisani uJah, ngoba uJehova muhle.+Hubelani igama lakhe, ngoba kumnandi.+   Ngoba uJah uzikhethele uJakobe,+U-Israyeli ukuba abe impahla yakhe ekhethekile.+   Ngoba mina ngazi kahle ukuthi uJehova mkhulu,+INkosi yethu ingaphezu kwabo bonke abanye onkulunkulu.+   Konke uJehova ajabulela ukukwenza ukwenzile+Emazulwini nasemhlabeni, ezilwandle nakuzo zonke izintwa zamanzi.+   Ubangela imihwamuko ukuba yenyuke ukusuka emikhawulweni yomhlaba;+Wenzé ngisho namasango emvula;+Ukhipha umoya ezinqolobaneni zakhe,+   Yena owabulala amazibulo aseGibhithe,+Kokubili umuntu nesilwane.+   Wathumela izibonakaliso nezimangaliso phakathi kwakho, Gibhithe,+KuFaro nakuzo zonke izinceku zakhe;+ 10  Yena owashaya izizwe eziningi+Wabulala amakhosi anamandla,+ 11  Ngisho noSihoni inkosi yama-Amori+No-Ogi inkosi yaseBhashani+Nayo yonke imibuso yaseKhanani,+ 12  Nowanikela izwe labo laba yifa,+Ifa ku-Israyeli isizwe sakhe.+ 13  O Jehova, igama lakho lihlala kuze kube nini nanini.+O Jehova, isikhumbuzo sakho sihlala isizukulwane ngesizukulwane.+ 14  Ngoba uJehova uyomela udaba lwabantu bakhe,+Futhi uyodabuka ngenxa yezinceku zakhe.+ 15  Izithombe zezizwe ziyisiliva negolide,+Umsebenzi wezandla zomuntu wasemhlabeni.+ 16  Zinawo umlomo, kodwa azikhulumi lutho;+Zinawo amehlo, kodwa aziboni lutho;+ 17  Zinazo izindlebe, kodwa azizwa lutho.+Futhi akukho moya emlonyeni wazo.+ 18  Labo abazenzayo bayofana nsé nazo,+Wonke umuntu othembela kuzo.+ 19  O wena ndlu ka-Israyeli, mbonge uJehova.+O wena ndlu ka-Aroni, mbonge uJehova.+ 20  O wena ndlu kaLevi, mbonge uJehova.+Nina enesaba uJehova, bongani uJehova.+ 21  EZiyoni, makabongwe uJehova,+Ohlala eJerusalema.+Dumisani uJah!+

Imibhalo yaphansi