IHubo 132:1-18

INgoma Yokwenyuka. 132  O Jehova, khumbula uDavide+Konke ukululazeka kwakhe;+   Indlela afunga ngayo kuJehova,+Indlela enza ngayo isithembiso esifungelwe konaMandla+ kaJakobe:+   “Ngeke ngingene etendeni lendlu yami.+Ngeke nginyukele okhukhweni olungumbhede wami omkhulu,+   Ngeke ngiwanike ubuthongo amehlo ami,+Noma ukozela amehlo ami akhanyayo,+   Ngize ngitholele uJehova indawo,+Itabernakele elikhulu lonaMandla kaJakobe.”+   Bheka! Sizwile ngalo e-Efratha,+Silitholile ezinkalweni zehlathi.+   Masingeneni etabernakele lakhe elikhulu;+Masikhothameni esenabelweni sezinyawo zakhe.+   O Jehova, vuka, uvukele endaweni yakho yokuphumula,+Wena noMphongolo+ wamandla akho.+   Abapristi bakho mabembathe ukulunga,+Abaqotho bakho mabakhamuluke ngenjabulo.+ 10  Ngenxa kaDavide inceku yakho,+Ungabubuyiseli emuva ubuso bogcotshiweyo wakho.+ 11  UJehova ufungile kuDavide,+Impela ngeke ahoxe:+“Ophuma esiswini sakho+Ngizombeka esihlalweni sakho sobukhosi.+ 12  Uma amadodana akho eyosigcina isivumelwano sami+Nezikhumbuzo zami engizowafundisa zona,+Namadodana awo ayohlala phakade+Esihlalweni sakho sobukhosi.”+ 13  Ngoba uJehova ukhethé iZiyoni;+Ulilangazelele njengendawo yakhe yokuhlala:+ 14  “Lena yindawo yami yokuphumula yaphakade;+Ngizohlala lapha, ngoba ngiyilangazelele.+ 15  Ukudla kwalo ngizokubusisa nakanjani.+Abampofu balo ngizobasuthisa ngesinkwa.+ 16  Abapristi balo ngizobembathisa insindiso;+Nabaqotho balo nakanjani bayokhamuluka ngenjabulo. 17  Ngizokwenza uphondo lukaDavide lukhule lapho.+Ngihlelele ogcotshiweyo wami isibani.+ 18  Izitha zakhe ngizozembathisa amahloni;+Kodwa umqhele+ wakhe uyochuma phezu kwakhe.”+

Imibhalo yaphansi