IHubo 119:1-176

א [ʼAʹleph] 119  Bayajabula abangenaphutha endleleni yabo,+Abahamba ngomthetho kaJehova.+   Bayajabula abagcina izikhumbuzo zakhe;+Bayaqhubeka bemfuna ngayo yonke inhliziyo.+   Ngempela abazange bakwenze umkhuba ukungalungi.+Bahambé ngezindlela zakhe.+   Wena unikezé imiyalo yakho ngendlela yokuyala+Ukuba igcinwe ngokucophelela.+   Ukube izindlela zami bezimi ziqinile+Ukuba ngigcine iziqondiso zakho!+   Ukube bekunjalo bengingeke ngibe namahloni+Lapho ngibheka yonke imiyalo yakho.+   Ngizokudumisa ngobuqotho benhliziyo,+Lapho ngifunda izinqumo zakho zokwahlulela ezilungile.+   Ngiyaqhubeka ngigcina iziqondiso zakho.+Mawungangishiyi ngokuphelele.+ ב [Behth]   Insizwa+ iyoyihlanza kanjani indlela yayo?Ngokuhlala iqaphile ngokuvumelana nezwi lakho.+  10  Ngikufunile ngenhliziyo yami yonke.+Ungangidukisi emiyalweni yakho.+  11  Ngililondile izwi lakho enhliziyweni yami,+Ukuze ngingoni kuwe.+  12  O Jehova, uyatuseka.Ngifundise iziqondiso zakho.+  13  Ngimemezele ngezindebe zami+Zonke izinqumo zokwahlulela zomlomo wakho.+  14  Ngithabile endleleni yezikhumbuzo zakho,+Ukwedlula zonke ezinye izinto zenani elikhulu.+  15  Ngizozikhathaza ngemiyalo yakho,+Ngizobheka izindlela zakho.+  16  Ngizobonisa ukuba nothando ngezimiso zakho.+Ngeke ngilikhohlwe izwi lakho.+ ג [Giʹmel]  17  Yenza ngendlela efanele ngasencekwini yakho, ukuze ngiphile+Futhi ukuze ngigcine izwi lakho.+  18  Vula amehlo ami, ukuba ngibone+Izinto ezimangalisayo ezivela emthethweni wakho.+  19  Ngingumfokazi nje ezweni.+Ungangifihleli imiyalo yakho.+  20  Umphefumulo wami uchotshoziwe ukulangazelela+Izinqumo zakho zokwahlulela ngaso sonke isikhathi.+  21  Ubakhuzile abagabadelayo abaqalekisiwe,+Abadukayo emiyalweni yakho.+  22  Gingqa isihlamba nokwedelelwa ukususe kimi,+Ngoba ngizigcinile izikhumbuzo zakho.+  23  Ngisho nezikhulu zihlalile; zikhulumé komunye nomunye ngokumelene nami.+Inceku yakho yona, izikhathaza ngeziqondiso zakho.+  24  Futhi, ngiyazithanda izikhumbuzo zakho,+Njengabantu beseluleko sami.+ ד [Daʹleth]  25  Umphefumulo wami ubunamathele othulini.+Ngilonde ngokwezwi lakho.+  26  Ngizimemezele izindlela zami, ukuze ungiphendule.+Ngifundise iziqondiso zakho.+  27  Ngenze ngiyiqonde indlela yemiyalo yakho,+Ukuze ngizikhathaze ngemisebenzi yakho emangalisayo.+  28  Umphefumulo wami ubuqwashile ngenxa yosizi.+Ngivuse ngokwezwi lakho.+  29  Susa kimi indlela yamanga,+Ungibonise umusa ngomthetho wakho.+  30  Indlela yokuthembeka ngiyikhethile.+Ngizibheké njengezifanele izinqumo zakho zokwahlulela.+  31  Nginamathelé ezikhumbuzweni zakho.+O Jehova, ungangenzi ngibe namahloni.+  32  Ngizogijima le ndlela yemiyalo yakho,+Ngoba wenza inhliziyo yami ibe nendawo.+ ה [Heʼ]  33  O Jehova, ngifundise ngendlela yeziqondiso zakho,+Ukuze ngiyigcine kuze kube sekugcineni.+  34  Ngenze ngiqonde, ukuze ngigcine umthetho wakho+Futhi ngiwugcine ngenhliziyo yonke.+  35  Ngibangele ukuba ngihambe endleleni yemiyalo yakho,+Ngoba ngiyajabula ngayo.+  36  Thambekisela inhliziyo yami ezikhumbuzweni zakho,+Hhayi ezinzuzweni.+  37  Yenza ukuba amehlo ami adlule angakuboni okungenanzuzo;+Ngilonde ngendlela yakho.+  38  Feza izwi lakho encekwini yakho+Elithambekisela ekukwesabeni.+  39  Yenza ukuba isihlamba sami sidlule, isihlamba ebengisesaba,+Ngoba izinqumo zakho zokwahlulela zinhle.+  40  Bheka! Ngiyilangazelele imiyalo yakho.+Ngilonde ngokulunga kwakho.+ ו [Waw]  41  Kwangathi umusa wakho wothando ungeza kimi Jehova,+Insindiso yakho ngokwezwi lakho,+  42  Ukuze ngiphendule ongihlambalaza ngezwi,+Ngoba ngithembelé ezwini lakho.+  43  Ungalisusi ngokuphelele izwi leqiniso emlonyeni wami,+Ngoba ngilindé isinqumo sakho sokwahlulela.+  44  Futhi ngizowugcina njalo umthetho wakho,+Kuze kube nini nanini, yebo kuze kube phakade.+  45  Ngizohambahamba endaweni evulekile,+Ngoba ngiyifunile imiyalo yakho.+  46  Futhi ngizokhuluma ngezikhumbuzo zakho phambi kwamakhosi,+Futhi ngeke ngibe namahloni.+  47  Ngizobonisa ukuba nothando ngemiyalo yakho+Engiyithandile.+  48  Ngizophakamisela izintende zami emiyalweni yakho engiyithandile,+Futhi ngizozikhathaza ngeziqondiso zakho.+ ז [Zaʹyin]  49  Khumbula izwi owalisho encekwini yakho,+Ongenze ngalilindela.+  50  Lena yinduduzo yami ekuhluphekeni kwami,+Ngoba izwi lakho lingilondile.+  51  Abagabadelayo bangihleké usulu ngokwedlulele.+Angiphambukanga emthethweni wakho.+  52  O Jehova, ngizikhumbulile izinqumo zakho zokwahlulela kusukela nini nanini,+Futhi ngizitholela induduzo.+  53  Intukuthelo enkulu efuthekayo ingibambile ngenxa yababi,+Abashiya umthetho wakho.+  54  Iziqondiso zakho zibé amahubo kimi+Endlini yobufokazi bami.+  55  O Jehova, ebusuku ngilikhumbulile igama lakho,+Ukuze ngigcine umthetho wakho.+  56  Ngisho nalokhu kubé ngokwami,Ngoba ngiyigcinile imiyalo yakho.+ ח [Chehth]  57  UJehova uyisabelo sami;+Ngithembisile ukugcina amazwi akho.+  58  Ngikuncengé ngayo yonke inhliziyo yami.+Ngibonise umusa ngokwezwi lakho.+  59  Ngizibhekisisile izindlela zami,+Ukuze ngiphendule izinyawo zami zibuyele ezikhumbuzweni zakho.+  60  Ngashesha, angizange ngilibale+Ukugcina imiyalo yakho.+  61  Zona kanye izindophi zababi zangihaqa.+Angizange ngiwukhohlwe umthetho wakho.+  62  Phakathi kwamabili ngiyavuka ukuze ngikubonge+Ngezinqumo zakho zokwahlulela ezilungile.+  63  Ngingumngane wabo bonke abakwesabayo,+Nowalabo abagcina imiyalo yakho.+  64  O Jehova, umusa wakho wothando ugcwalisé umhlaba.+Ngifundise iziqondiso zakho.+ ט [Tehth]  65  O Jehova, usebenzelané kahle impela nenceku yakho,+Ngokwezwi lakho.+  66  Ngifundise ubuhle,+ ukuba nengqondo+ nolwazi,+Ngoba ngibonisé ukholo emiyalweni yakho.+  67  Ngaphambi kokuba ngibe ngaphansi kokuhlupheka ngangona ngephutha,+Kodwa manje ngiligcinile izwi lakho.+  68  Wena umuhle futhi wenza okuhle.+Ngifundise iziqondiso zakho.+  69  Abagabadelayo bangibhecé ngamanga.+Kepha mina, ngizogcina imiyalo yakho ngayo yonke inhliziyo yami.+  70  Inhliziyo yabo ayisazweli njengamafutha nje.+Mina, ngakolwami uhlangothi, ngiwuthandile umthetho wakho.+  71  Kuhle ngami ukuthi ngihlushiwe,+Ukuze ngifunde iziqondiso zakho.+  72  Umthetho+ womlomo wakho muhle kimi,+Wedlula izinkulungwane zezinhlamvu zegolide nezesiliva.+ י [Yohdh]  73  Izandla zakho zingenzile, zangimisa ngokuqinile.+Ngenze ngiqonde, ukuze ngifunde imiyalo yakho.+  74  Labo abakwesabayo yibo abangibonayo bajabule,+Ngoba ngilindé izwi lakho.+  75  O Jehova, ngazi kahle ukuthi izinqumo zakho zokwahlulela ziwukulunga+Nokuthi ungihluphile ngokwethembeka.+  76  Siza, kwangathi umusa wakho wothando ungangiduduza,+Ngokwezwi lakho encekwini yakho.+  77  Isihe sakho masize kimi, ukuze ngiqhubeke ngiphila;+Ngoba ngiyawuthanda umthetho wakho.+  78  Abagabadelayo mababe namahloni, ngoba bangidukisile ngaphandle kwesizathu.+Kepha mina, ngizikhathaza ngemiyalo yakho.+  79  Labo abakwesabayo mabaphendukele kimi,+Nalabo abazaziyo izikhumbuzo zakho.+  80  Inhliziyo yami mayibe engenaphutha eziqondisweni zakho,+Ukuze ngingabi namahloni.+ כ [Kaph]  81  Umphefumulo wami uphelile ukulubela insindiso yakho,+Ngililindile izwi lakho.+  82  Amehlo ami aphelile ukulubela izwi lakho,+Kuyilapho ngithi: “Uyongiduduza nini?”+  83  Ngoba ngibé njengegabha lesikhumba+ emsini.Angizikhohliwe iziqondiso zakho.+  84  Zingaki izinsuku zenceku yakho?+Uyosikhipha nini isahlulelo kulabo abangishushisayo?+  85  Abagabadelayo bembé amagebe ukuze bangithole,+Labo abangavumelani nomthetho wakho.+  86  Yonke imiyalo yakho iwukwethembeka.+Bangishushisile ngaphandle kwesizathu. Ngisize.+  87  Ngesikhashana nje bebezobe sebengiqothulile emhlabeni;+Kodwa mina angizange ngiyishiye imiyalo yakho.+  88  Ngilonde ngokomusa wakho wothando,+Ukuze ngigcine isikhumbuzo somlomo wakho.+ ל [Laʹmedh]  89  O Jehova, izwi lakho limi emazulwini+Kuze kube nini nanini.+  90  Ukuthembeka kwakho kungokwesizukulwane ngesizukulwane.+Uwumisé ngokuqinile umhlaba, ukuze uqhubeke umile.+  91  Ngokwezinqumo zakho zokwahlulela kumile kuze kube namuhla,+Ngoba konke kuyizinceku zakho.+  92  Ukube umthetho wakho ubungekona lokho engikuthandayo,+Khona-ke ngabe ngishabalele ekuhluphekeni kwami.+  93  Ngeke ngiyikhohlwe imiyalo yakho kuze kube nini nanini,+Ngoba ngayo ungilondile.+  94  Ngingowakho. Ngisindise,+Ngoba ngiyifunile imiyalo yakho.+  95  Ababi bangilindile, ukuze bangibhubhise.+Ngiyaqhubeka ngizinaka izikhumbuzo zakho.+  96  Ngiwubonile umkhawulo wakho konke ukuphelela.+Umyalo wakho ubanzi kakhulu. מ [Mem]  97  Yeka indlela engiwuthanda ngayo umthetho wakho!+Uyinto engiyikhathalela usuku lonke.+  98  Umyalo wakho ungenza ngihlakaniphe kunezitha zami,+Ngoba ungowami kuze kube nini nanini.+  99  Ngibé nokuqondisisa ngaphezu kwabo bonke abafundisi bami,+Ngoba ngiyazikhathalela izikhumbuzo zakho.+ 100  Ngiziphatha ngokuqonda okwengeziwe kunamadoda amadala,+Ngoba ngiyigcinile imiyalo yakho.+ 101  Ngiluvimbele unyawo lwami kuzo zonke izindlela ezimbi,+Ngenjongo yokuba ngigcine izwi lakho.+ 102  Angiphambukanga ezinqumweni zakho zokwahlulela,+Ngoba wena ungifundisile.+ 103  Yeka indlela amazwi akho abé bushelelezi ngayo olwangeni lwami,Adlula uju emlonyeni wami!+ 104  Ngenxa yemiyalo yakho ngiziphatha ngokuqonda.+Yingakho ngizizondile zonke izindlela zamanga.+ נ [Nun] 105  Izwi lakho liyisibani onyaweni lwami,+Nokukhanya endleleni yami.+ 106  Ngifungile, futhi ngizokufeza,+Ukuze ngigcine izinqumo zakho zokwahlulela ezilungile.+ 107  Ngihlushwé ngezinga elikhulu.+O Jehova, ngilonde ngokwezwi lakho.+ 108  O Jehova, ngicela uyijabulele iminikelo yokuzithandela yomlomo wami,+Ungifundise izinqumo zakho zokwahlulela.+ 109  Umphefumulo wami usentendeni yesandla sami njalo;+Kodwa angizange ngiwukhohlwe umthetho wakho.+ 110  Ababi bangibekele isicupho,+Kodwa angizange nginhlanhlathe emiyalweni yakho.+ 111  Ngithathé izikhumbuzo zakho njengefa kuze kube nini nanini,+Ngoba ziwukwethaba kwenhliziyo yami.+ 112  Ngithambekiselé inhliziyo yami ukuba yenze iziqondiso zakho+Kuze kube nini nanini, kuze kube sekugcineni.+ ס [Saʹmekh] 113  Ngibazondile abanhliziyombili,+Kodwa ngiwuthandile umthetho wakho.+ 114  Wena uyindawo yami yokucasha nesihlangu sami.+Ngililindile izwi lakho.+ 115  Sukani kimi, nina benzi bokubi,+Ukuze ngigcine imiyalo kaNkulunkulu wami.+ 116  Ngisekele ngokwezwi lakho, ukuze ngiqhubeke ngiphila,+Ungangihlazi ngenxa yethemba lami.+ 117  Ngisekele, ukuze ngisindiswe,+Futhi ngizozibhekisisa iziqondiso zakho njalo.+ 118  Ubajikijelé kude bonke abaphambukayo eziqondisweni zakho;+Ngoba ukuphamba kwabo kungamanga.+ 119  Wenzé bonke ababi bomhlaba ukuba baphele njengamanyela.+Ngakho-ke ngizithandile izikhumbuzo zakho.+ 120  Inyama yami iye yahlasimula ngenxa yengebhe ngawe;+Bengesaba nangenxa yezinqumo zakho zokwahlulela.+ ע [ʽAʹyin] 121  Ngikhiphé isahlulelo nokulunga.+Ungangishiyi kwabangiphambayo!+ 122  Sebenza njengesibambiso senceku yakho ngokuhle.+Kwangathi abagabadelayo bangengiphambe.+ 123  Amehlo ami aphelile ukulubela insindiso yakho+Nezwi lakho lokulunga.+ 124  Yenza encekwini yakho ngokomusa wakho wothando,+Ungifundise iziqondiso zakho.+ 125  Ngiyinceku yakho.+ Ngenze ngiqonde,+Ukuze ngazi izikhumbuzo zakho.+ 126  Yisikhathi sokuba uJehova athathe isinyathelo.+Bawuphulile umthetho wakho.+ 127  Yingakho ngiyithandile imiyalo yakho+Ngaphezu kwegolide, yebo igolide elicwengiweyo.+ 128  Yingakho yonke imiyalo ngokuphathelene nazo zonke izinto ngiyibheké njengelungile;+Ngizizondile zonke izindlela zamanga.+ פ [Peʼ] 129  Izikhumbuzo zakho ziyamangalisa.+Yingakho umphefumulo wami uzigcinile.+ 130  Ukwambulwa kwamazwi akho kunikeza ukukhanya,+Kwenza abangenalwazi baqonde.+ 131  Umlomo wami ngiwuvulé kakhulu, ukuze ngikhefuzele,+Ngoba ngiyilangazelele imiyalo yakho.+ 132  Phendukela kimi ungibonise umusa,+Ngokuvumelana nesinqumo sakho sokwahlulela ngakulabo abathanda igama lakho.+ 133  Misa izinyathelo zami ziqine ezwini lakho,+Kwangathi kungeze kwabusa phezu kwami noma yiluphi uhlobo lwento elimazayo.+ 134  Ngikhulule kunoma imuphi umphambi wesintu,+Ngizogcina imiyalo yakho.+ 135  Yenza ubuso bakho bukhanye encekwini yakho,+Ungifundise iziqondiso zakho.+ 136  Imifudlana yamanzi igelezé emehlweni ami+Ngenxa yokuthi abazange bawugcine umthetho wakho.+ צ [Tsa·dhehʹ] 137  O Jehova, Wena ulungile,+Nezinqumo zakho zokwahlulela ziqotho.+ 138  Uyalezé izikhumbuzo zakho+ ngokulungaNangokuthembeka okwedlulele.+ 139  Intshiseko yami ingiqedile,+Ngoba abaphikisana nami bawakhohliwe amazwi akho.+ 140  Izwi lakho licwengisisiwe,+Futhi inceku yakho iyalithanda.+ 141  Angilutho futhi ngidelelekile.+Angizange ngiyikhohlwe imiyalo yakho.+ 142  Ukulunga kwakho kuwukulunga nini nanini,+Umthetho wakho uyiqiniso.+ 143  Ukucindezeleka nobunzima kungitholile.+Imiyalo yakho ngangiyithanda.+ 144  Ukulunga kwezikhumbuzo zakho kuhlala kuze kube nini nanini.+Ngenze ngiqonde, ukuze ngiqhubeke ngiphila.+ ק [Qohph] 145  Ngibizé ngenhliziyo yami yonke.+ O Jehova, ngiphendule.+Ngizozigcina iziqondiso zakho.+ 146  Ngikubizile. Ngisindise!+Ngizozigcina izikhumbuzo zakho.+ 147  Ngivuké kuseluvivi,+ ukuze ngikhalele usizo.+Ngiwalindile amazwi akho.+ 148  Amehlo ami abé ngaphambi kwemilindo yasebusuku,+Ukuze mina ngizikhathaze ngezwi lakho.+ 149  Yizwa izwi lami ngokomusa wakho wothando.+O Jehova, ngilonde ngokwesinqumo sakho sokwahlulela.+ 150  Labo abaphishekela ukuziphatha okuxekethile+ baye basondela;Baqhelelé kude nomthetho wakho.+ 151  O Jehova, wena useduze,+Yonke imiyalo yakho iyiqiniso.+ 152  Ngazazi kudala ezinye zezikhumbuzo zakho,+Ngoba uye wazisekela kuze kube nini nanini.+ ר [Rehsh] 153  Kubone ukuhlupheka kwami, ungophule;+Ngoba angizange ngiwukhohlwe umthetho wakho.+ 154  Singatha icala lami ungophule;+Ngilonde ngokwezwi lakho.+ 155  Insindiso ikude nababi,+Ngoba abazange bazifune iziqondiso zakho.+ 156  O Jehova, ziningi izenzo zakho zesihe.+Ngilonde, ngokwezinqumo zakho zokwahlulela.+ 157  Baningi abashushisi bami nabaphikisana nami.+Angizange ngiphambuke ezikhumbuzweni zakho.+ 158  Ngibabonile labo abakhohlisayo ekwenzeni kwabo,+Futhi ngifikelwa ukwenyanya, ngoba abazange baligcine izwi lakho.+ 159  Mawubone ukuthi ngiyithandile imiyalo yakho.+O Jehova, ngilonde ngokomusa wakho wothando.+ 160  Ingqikithi yezwi lakho iyiqiniso,+Zonke izinqumo zakho zokwahlulela ezilungile zimi kuze kube nini nanini.+ ש [Sin] noma [Shin] 161  Izikhulu ngokwazo zingishushise ngaphandle kwesizathu,+Kodwa inhliziyo yami ibinengebhe ngamazwi akho.+ 162  Ngiyethaba ngezwi lakho+Njengalapho umuntu ethaba lapho ethola impango eningi.+ 163  Ngiwazondile amanga,+ futhi ngiyaqhubeka nginengwa yiwo.+Ngiwuthandile umthetho wakho.+ 164  Ngikudumisé kasikhombisa ngosuku+Ngenxa yezinqumo zakho zokwahlulela ezilungile.+ 165  Ukuthula okuchichimayo kungokwalabo abathanda umthetho wakho,+Futhi akunasikhubekiso kubo.+ 166  O Jehova, ngithembé insindiso yakho,+Futhi ngiyenzile imiyalo yakho.+ 167  Umphefumulo wami uzigcinile izikhumbuzo zakho,+Futhi ngizithanda ngokwedlulele.+ 168  Ngiyigcinile imiyalo yakho nezikhumbuzo zakho,+Ngoba zonke izindlela zami ziphambi kwakho.+ ת [Taw] 169  O Jehova, kwangathi ukukhala kwami kokuncenga kungafika phambi kwakho.+Ngenze ngiqonde, ngokwezwi lakho.+ 170  Kwangathi isicelo sami somusa singangena phambi kwakho.+Ngikhulule, ngokwezwi lakho.+ 171  Kwangathi izindebe zami zingaphuphuma indumiso,+Ngoba wena ungifundisa iziqondiso zakho.+ 172  Kwangathi ulimi lwami lungahuba izwi lakho,+Ngoba yonke imiyalo yakho iwukulunga.+ 173  Kwangathi isandla sakho singasebenzela ukungisiza,+Ngoba ngikhethé imiyalo yakho.+ 174  O Jehova, ngilangazelelé insindiso yakho,+Nomthetho wakho ngiyawuthanda.+ 175  Kwangathi umphefumulo wami ungaqhubeka uphila futhi ukudumisa,+Futhi kwangathi izinqumo zakho zokwahlulela zingangisiza.+ 176  Ngizulazulile njengemvu elahlekile.+ Funa inceku yakho,+Ngoba angizange ngiyikhohlwe imiyalo yakho.+

Imibhalo yaphansi