IHubo 118:1-29

118  Bongani uJehova, nina bantu, ngoba muhle;+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini.+   Manje u-Israyeli makathi:“Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini.”+   Abendlu ka-Aroni mabathi:+“Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini.”+   Abesaba uJehova mabathi:+“Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini.”+   Ngambiza uJah ngisezimweni ezicindezelayo;+UJah waphendula wangibeka endaweni evulekile.+   UJehova ungakimi; ngeke ngesabe.+Umuntu wasemhlabeni angangenzani?+   UJehova ungakimi phakathi kwalabo abangisizayo,+Kangangokuthi ngiyobabukela labo abangizondayo.+   Kungcono ukuphephela kuJehova+Kunokuthembela kumuntu wasemhlabeni.+   Kungcono ukuphephela kuJehova+Kunokuthembela ezicukuthwaneni.+ 10  Izizwe zonke zangihaqa.+Ngaziphebeza ngegama likaJehova.+ 11  Zangihaqa, yebo, zazingihaqile.+Ngaziphebeza ngegama likaJehova. 12  Zangihaqa njengezinyosi;+Zacinywa njengomlilo wezihlahla zomunga.+Ngaziphebeza ngegama likaJehova.+ 13  Wangisunduza kakhulu ukuze ngiwe,+Kodwa uJehova wangisiza.+ 14  UJah uyisikhoselo sami namandla ami,+Uba yinsindiso kimi.+ 15  Izwi lokukhamuluka kwenjabulo nensindiso+Lisematendeni+ abalungile.+Isandla sokunene sikaJehova sibonisa amandla.+ 16  Isandla sokunene sikaJehova siyaziphakamisa;+Isandla sokunene sikaJehova sibonisa amandla.+ 17  Ngeke ngife, kodwa ngizoqhubeka ngiphila,+Ukuze ngimemezele imisebenzi kaJah.+ 18  UJah wangiqondisa kanzima,+Kodwa akazange anginikele ekufeni.+ 19  Ngivuleleni amasango okulunga.+Ngizongena ngawo; ngizomdumisa uJah.+ 20  Leli yisango likaJehova.+Abalungileyo bazongena ngalo.+ 21  Ngizokudumisa, ngoba wangiphendula+Futhi waba yinsindiso yami.+ 22  Itshe elaliwa abakhi+Seliyé laba yinhloko yegumbi.+ 23  Livelé kuJehova ngokwakhe;+Liyamangalisa emehlweni ethu.+ 24  Lolu usuku uJehova alwenzile;+Sizojabula sithokoze ngalo.+ 25  Awu, Jehova, siza usindise!+Awu, Jehova, siza unike impumelelo!+ 26  Ubusisiwe Ozayo egameni likaJehova;+Sinibusisile nina bantu enivela endlini kaJehova.+ 27  UJehova unguMuntu Waphezulu,+Futhi usinika ukukhanya.+O nina bantu, bophani udwendwe lomkhosi+ ngamagatsha,+Kuze kufike ezimpondweni ze-altare.+ 28  Wena ungoPhezulu wami, futhi ngizokudumisa;+Nkulunkulu wami—ngizokuphakamisa.+ 29  Bongani uJehova, ngoba muhle;+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini.+

Imibhalo yaphansi