IHubo 115:1-18

115  Akukho lutho olungolwethu Jehova, akukho lutho olungolwethu,+Kodwa nika igama lakho inkazimulo+Ngokomusa wakho wothando, ngokobuqiniso bakho.+   Kungani izizwe kufanele zithi:+“Uphi, manje, uNkulunkulu wabo?”+   Kodwa uNkulunkulu wethu usemazulwini;+Konke ajabulele ukukwenza ukwenzile.+   Izithombe zabo ziyisiliva negolide,+Umsebenzi wezandla zomuntu wasemhlabeni.+   Zinomlomo, kodwa azikwazi ukukhuluma;+Zinamehlo, kodwa azikwazi ukubona;+   Zinezindlebe, kodwa azikwazi ukuzwa.+Zinekhala, kodwa azikwazi ukuhogela.+   Izandla ngezazo, kodwa azikwazi ukuthinta.+Izinyawo ngezazo, kodwa azikwazi ukuhamba;+Azikhiphi-zwi ngomphimbo wazo.+   Abazenzayo bayofana nsé nazo,+Bonke abathembela kuzo.+   O Israyeli, thembela kuJehova;+Uwusizo lwakhe nesihlangu sakhe.+ 10  O wena ndlu ka-Aroni, bekani ithemba lenu kuJehova;+Uwusizo lwayo nesihlangu sayo.+ 11  Nina enesaba uJehova, thembelani kuJehova;+Uwusizo lwabo nesihlangu sabo.+ 12  UJehova usikhumbulile; uzobusisa,+Uzoyibusisa indlu ka-Israyeli,+Uzoyibusisa indlu ka-Aroni.+ 13  Uzobabusisa abesaba uJehova,+Abancane kanye nabakhulu.+ 14  UJehova uzonandisa,+Nina namadodana enu.+ 15  Nina ningababusiswé nguJehova,+UMenzi wezulu nomhlaba.+ 16  Ngokuqondene namazulu, wona angakaJehova,+Kodwa umhlaba uwuniké abantwana babantu.+ 17  Abafileyo bona abamdumisi uJah,+Nanoma yibaphi abehlela ekuthuleni.+ 18  Kodwa thina sizombonga uJah+Kusukela manje kuze kube nini nanini.+Dumisani uJah!+

Imibhalo yaphansi