IHubo 109:1-31

Kumqondisi. ElikaDavide. Ihubo. 109  O Nkulunkulu wendumiso+ yami, ungathuli.+   Ngoba umlomo womubi nomlomo wenkohliso ingivulekele.+Bakhulumé ngami ngolimi lwamanga;+   Bangihaqé ngamazwi enzondo,+Balokhu belwa nami ngaphandle kwesizathu.+   Balokhu bemelana nami ngenxa yothando lwami;+Kodwa kukhona umthandazo ngakimi.+   Bangibuyisela okubi ngokuhle+Nenzondo ngothando lwami.+   Misa omubi phezu kwakhe,Kwangathi omelene naye+ angaqhubeka emi ngasesandleni sakhe sokunene.   Lapho ahlulelwa, makaphume njengomubi;Wona kanye umthandazo wakhe mawube yisono.+   Izinsuku zakhe mazibe mbalwa;+Isikhundla sakhe sobubonisi masithathwe ngomunye.+   Amadodana akhe mawabe yizintandane+Nomkakhe makabe ngumfelokazi.+ 10  Amadodana akhe mawazulazule nakanjani;+Futhi kumelwe anxibe,Kumelwe afune ukudla esezindaweni zawo eziyincithakalo.+ 11  Otshelekisa ngenzalo eyeqile makabekele konke anakho izicupho,+Izihambi+ maziphange umkhiqizo wakhe wokukhandleka.+ 12  Makangabi namuntu ombonisa umusa wothando,+Futhi makungabikho muntu obonisa umusa ezintandaneni zakhe. 13  Inzalo yesizukulwane sakhe mayibe ngeyokunqunywa.+Igama layo malisulwe esizukulwaneni esilandelayo.+ 14  Isiphambeko sokhokho bakhe masikhunjulwe kuJehova,+Nesono sikanina+—kwangathi singesulwe.+ 15  Mazibe phambi kukaJehova njalo;+Kwangathi angakuqeda ukukhunjulwa kwabo emhlabeni;+ 16  Ngenxa yokuthi akazange akhumbule ukubonisa umusa wothando,+Kodwa wayelokhu esukela umuntu ohluphekile nompofu+Nodangele enhliziyweni, ukuze ambulale.+ 17  Waqhubeka ethanda isiqalekiso,+ kangangokuba sehlela phezu kwakhe;+Akazange ajabule ngesibusiso,+Kangangokuba saba kude naye;+ 18  Wembatha isiqalekiso njengengubo yakhe.+Ngakho sangena ngaphakathi kuye njengamanzi+Nasemathanjeni akhe njengamafutha. 19  Masibe kuye njengengubo azisonga ngayo+Nanjengebhande ahlala ezibophe ngalo njalo.+ 20  Lena yinkokhelo evela kuJehova yalowo omelana nami+Neyalabo abakhuluma okubi ngomphefumulo wami.+ 21  Kodwa wena unguJehova iNkosi EnguMbusi.+Sebenzelana nami ngenxa yegama lakho.+Ngikhulule, ngoba umusa wakho wothando muhle.+ 22  Ngoba ngihluphekile futhi ngimpofu,+Nenhliziyo yami ihlatshiwe ngaphakathi kimi.+ 23  Njengethunzi lapho lincipha, ngibophekile ukuba ngimuke,+Ngithuntuthiwe njengenkumbi. 24  Amadolo ami antengezelile ngenxa yokuzila ukudla,+Nenyama yami uqobo yondile, ayinawo amafutha.+ 25  Kubo ngibé yinto yokuhlanjalazwa.+Bayangibona—baqale ukunikina ikhanda labo.+ 26  O Jehova Nkulunkulu wami, ngisize;+Ngisindise ngokomusa wakho wothando.+ 27  Kwangathi bangazi ukuthi lesi yisandla sakho;+Ukuthi wena Jehova, ukwenzile.+ 28  Bona, mabaqalekise,+Kodwa kwangathi wena, ungabusisa.+Basukumile, kodwa mabajabhe,+Inceku yakho mayijabule.+ 29  Labo abamelana nami mabembathe ukululazeka,+Futhi mabazisonge ngamahloni abo njengokungathi ngejazi elingenamikhono.+ 30  Ngizomdumisa kakhulu uJehova ngomlomo wami,+Phakathi kwabantu abaningi ngizomdumisa.+ 31  Ngoba uyokuma ngasesandleni sokunene sompofu,+Ukuze amsindise kulabo abahlulela umphefumulo wakhe.

Imibhalo yaphansi