IHubo 108:1-13

Ingoma. Ihubo likaDavide. 108  Inhliziyo yami igxilile, Nkulunkulu.+Ngizohlabelela ngihube,+Yebo nenkazimulo yami.+   Vuka nsimbi yomculo enezintambo; nawe futhi lihabhu.+Ngizovusa ukuntwela kokusa.+   Ngizokudumisa phakathi kwezizwe Jehova;+Futhi ngizokuhubela phakathi kwamaqembu ezizwe.+   Ngoba umusa wakho wothando mkhulu ufika emazulwini,+Neqiniso lakho lifika esibhakabhakeni.+   Phakanyiswa ngaphezu kwamazulu Nkulunkulu;+Inkazimulo yakho mayibe ngaphezu kwawo wonke umhlaba.+   Ukuze abathandekayo bakho bophulwe,+Sindisa ngesandla sakho sokunene ungiphendule.+   UNkulunkulu ngokwakhe ukhulumile ebungcweleni bakhe wathi:+“Ngizokwethaba, ngizonikela iShekemi+ njengesabelo;+Futhi ithafa eliphansi laseSukoti+ ngizolilinganisa.   IGileyadi+ lingelami; uManase+ ungowami;U-Efrayimi uyinqaba yoyinhloko wami;+UJuda ulubhoko lwami lomyali.+   UMowabi+ uyimbiza yami yokugeza.+Ngizophonsa imbadada+ yami phezu kuka-Edomi.+Ngizomemeza ngokunqoba+ phezu kweFilistiya.”+ 10  Ngubani ozongiyisa emzini onezivikelo eziqinile?+Ngubani empeleni ozongihola ngize ngifike kwa-Edomi?+ 11  O Nkulunkulu, akuwena yini, osilahlile+Futhi ongaphumi namabutho ethu njengoNkulunkulu?+ 12  Sisize ekucindezelekeni,+Njengoba insindiso ngomuntu wasemhlabeni ingenanzuzo.+ 13  Sizozuza amandla ngoNkulunkulu,+Futhi yena uzobanyathela abaphikisana nathi.+

Imibhalo yaphansi