IHubo 107:1-43

(AmaHubo 107 – 150) 107  Bongani uJehova, ngoba muhle;+Ngoba umusa wakhe wothando uhlala kuze kube nini nanini.+   Abophuliwe bakaJehova mabasho kanjalo,+Abophulé esandleni sophikisana nabo,+   Nalabo abaqoqé emazweni,+Empumalanga nasentshonalanga,+Enyakatho naseningizimu.+   Bazulazula ehlane,+ ogwadule;+Abatholanga ndlela yokuya emzini wokuhlala.+   Babelambile, futhi bomile;+Umphefumulo wabo ngaphakathi kubo waqala ukufikelwa isinxi.+   Bakhala kuJehova osizini lwabo;+Wabakhulula ekucindezelekeni ababengaphansi kwako,+   Wenza ukuba bahambe endleleni elungile+Ukuze bafike emzini wokuhlala.+   Abantu mabambonge uJehova ngenxa yomusa wakhe wothando+Nangenxa yemisebenzi yakhe emangalisayo kubantwana babantu.+   Ngoba uwanelisile umphefumulo owomile;+Uwusuthisé ngezinto ezinhle umphefumulo olambile.+ 10  Kwakukhona ababehlala ebumnyameni nasethunzini elimnyama,+Iziboshwa ezisekuhluphekeni nasezinsimbini.+ 11  Ngoba babedlubulundile+ emazwini kaNkulunkulu;+Neseluleko soPhezukonke babesidelelile.+ 12  Ngakho wathobisa inhliziyo yabo ngenkathazo;+Bakhubeka, futhi kwakungekho noyedwa osizayo.+ 13  Baqala ukucela usizo kuJehova osizini lwabo;+Njengokuvamile wabasindisa ekucindezelekeni ababengaphansi kwako.+ 14  Wabakhipha ebumnyameni nasethunzini elimnyama,+Wagqabula ngisho nezibopho zabo.+ 15  Abantu mabambonge uJehova ngenxa yomusa wakhe wothando+Nangenxa yemisebenzi yakhe emangalisayo kubantwana babantu.+ 16  Ngoba waphulé iminyango yethusi,+Unqumé ngisho nemigoqo yensimbi.+ 17  Labo ababeyiziwula, ngenxa yendlela yeseqo sabo+Nangenxa yeziphambeko zabo, ekugcineni bazibangela ukuhlupheka.+ 18  Umphefumulo wabo wazonda zonke izinhlobo zokudla,+Futhi base bezofika emasangweni okufa.+ 19  Baqala ukucela usizo kuJehova osizini lwabo;+Njengokuvamile wabasindisa ekucindezelekeni okwakuphezu kwabo.+ 20  Wathumela izwi lakhe wabaphulukisa+Futhi wabenzela indlela yokuphunyuka emigodini yabo.+ 21  Abantu mabambonge uJehova ngenxa yomusa wakhe wothando+Nangenxa yemisebenzi yakhe emangalisayo kubantwana babantu.+ 22  Futhi mabanikele imihlatshelo yokubonga+Bamemezele imisebenzi yakhe ngokukhamuluka kwenjabulo.+ 23  Labo abehlela phansi olwandle ngemikhumbi,+Abahweba emanzini amaningi,+ 24  Yibo abayibonile imisebenzi kaJehova+Nemisebenzi yakhe emangalisayo ezinzulwini;+ 25  Indlela asho ngayo izwi abangele ukuba kuvuke umoya onesiphepho,+Uphakamise amagagasi alo.+ 26  Bakhuphukela emazulwini,Behlela phansi ezinzulwini.Ngenxa yenhlekelele wona kanye umphefumulo wabo uzithola uncibilika.+ 27  Bayadiyazela bahambe ngokuntenga njengomuntu odakiwe,+Ngisho nakho konke ukuhlakanipha kwabo kubonakala kuphithene.+ 28  Baqala ukukhala kuJehova osizini lwabo,+Futhi uyabakhipha ekucindezelekeni abaphansi kwako.+ 29  Ubangela isivunguvungu ukuba sizole,+Kangangokuba amagagasi olwandle ayathula.+ 30  Bayajabula ngoba ayathula,Uyabahola abayise esikhoselweni senjabulo yabo.+ 31  Abantu mabambonge uJehova ngenxa yomusa wakhe wothando+Nangenxa yemisebenzi yakhe emangalisayo ayenzela abantwana babantu.+ 32  Mabambabaze ebandleni lesizwe;+Adunyiswe lapho kuhlala khona amadoda amadala.+ 33  Uguqula imifula ibe yihlane,+Neziphethu zamanzi zibe umhlabathi owomele amanzi,+ 34  Izwe elithelayo libe yizwe likasawoti,+Ngenxa yobubi balabo abahlala kulo. 35  Uphendula ihlane libe yichibi lamanzi elinomhlanga,+Nezwe lesifunda esingenamanzi libe yiziphethu zamanzi.+ 36  Futhi ubangela abalambile ukuba bahlale khona,+Kangangokuba bawumisa uqine umuzi wokuhlala.+ 37  Bahlwanyela amasimu batshale izivini,+Ukuze kuveze izivuno ezithelile.+ 38  Uyababusisa kangangokuba bayanda kakhulu;+Akavumeli ukuba izinkomo zabo zibe mbalwa.+ 39  Bayaphinda babe mbalwa bakhonkobale+Ngenxa yokuvinjelwa, inhlekelele nosizi.+ 40  Uthululela ukwedelela phezu kwezicukuthwane,+Kangangokuba uzenza zizulazule kwahlongasibi, lapho kungekho ndlela khona.+ 41  Kodwa uyamvikela ompofu ekuhluphekeni+Amguqule abe yimindeni njengomhlambi.+ 42  Abaqotho bayabona bajabule;+Kodwa konke ukungalungi, kumelwe kuvale umlomo wako.+ 43  Ubani ohlakaniphile? Uyozibona lezi zinto+Futhi azibonakalise engozinakayo izenzo zikaJehova zomusa wothando.+

Imibhalo yaphansi