IHubo 106:1-48

106  Dumisani uJah!+Mbongeni uJehova, ngoba muhle;+Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini.+   Ubani ongakhuluma ngezenzo zamandla zikaJehova,+Noma ongenza ukuba lonke udumo lwakhe luzwakale?+   Bayajabula labo abagcina ubulungisa,+Abenza ukulunga ngaso sonke isikhathi.+   Ngikhumbule Jehova, ngokuthakazelela kwakho abantu bakho.+Nginakekele ngensindiso yakho,+   Ukuze ngibone ubuhle kwabakhethiweyo bakho,+Ukuze ngijabule ngokujabula kwesizwe sakho,+Ukuze ngiziqhayise ngefa lakho.+   Soné ngokufana nsé nokhokho bethu;+Senzé okungalungile; senzé ngokukhohlakala.+   Okhokho bethu eGibhithe,Abazange babonise ukuyiqondisisa imisebenzi yakho emangalisayo.+Abazange bakukhumbule ukuchichima komusa wakho wothando omkhulu,+Kodwa badlubulunda olwandle, ngasoLwandle Olubomvu.+   Wabasindisa ngenxa yegama lakhe,+Ukuze enze ukuba kwakhe namandla kwaziwe.+   Ngakho walukhuza uLwandle Olubomvu, futhi loma kancane kancane;+Wabahambisa badabula otweni lwamanzi njengokungathi badabula ehlane;+ 10  Kanjalo wabasindisa esandleni sobazondayo+Futhi wabophula esandleni sesitha.+ 11  Amanzi eza amboza abaphikisana nabo;+Akekho noyedwa kubo owasinda.+ 12  Khona-ke baba nokholo ezwini lakhe;+Baqala ukuhlabelela indumiso yakhe.+ 13  Ngokushesha bayikhohlwa imisebenzi yakhe;+Abazange basilindele iseluleko sakhe.+ 14  Kodwa babonisa isifiso sabo sobugovu ehlane+Bamvivinya uNkulunkulu ogwadule.+ 15  Wabanika abakucelayo+Futhi wathumela isifo esincunzayo emphefumulweni wabo.+ 16  Baqala ukumfela umona uMose ekamu,+Ngisho no-Aroni, ongcwele kaJehova.+ 17  Umhlaba wawusuvuleka wagwinya uDathani,+Wayigqiba inhlangano ka-Abhiramu.+ 18  Umlilo wavutha phakathi kwenhlangano yabo;+Ilangabi labashwabadela ababi.+ 19  Ngaphezu kwalokho, benza ithole eHorebe+Bakhothamela umfanekiso oncibilikisiweyo,+ 20  Kanjalo benana inkazimulo yami+Ngomfanekiso wenkunzi, into edla izimila.+ 21  Bamkhohlwa uNkulunkulu uMsindisi wabo,+UMenzi wezinto ezinkulu eGibhithe,+ 22  Imisebenzi emangalisayo ezweni likaHamu,+Izinto ezesabekayo oLwandle Olubomvu.+ 23  Wayesezothi mababhuqwe,+Ukube kwakungengenxa kaMose okhethiweyo wakhe,Owama esikhaleni phambi kwakhe,+Ukuze anqande ukufutheka kwakhe angabachithi.+ 24  Baleya izwe elifiselekayo;+Babengenalukholo ezwini lakhe.+ 25  Babelokhu bekhononda ematendeni abo;+Abazange balilalele izwi likaJehova.+ 26  Ngakho waphakamisa isandla sakhe efunga ngokuphathelene nabo,+Ukuthi wayezobenza bawe ehlane,+ 27  Nokuthi wayezokwenza inzalo yabo iwe phakathi kwezizwe,+Nokuthi wayezoyihlakazela emazweni.+ 28  Baqala ukuzihlanganisa noBhali wasePheyori+Nokudla imihlatshelo yezinto ezifile.+ 29  Njengoba babecasula ngezenzo zabo,+Kwaqubuka isishayo phakathi kwabo.+ 30  Lapho uFinehasi esukuma engenela,+Khona-ke isishayo sanqamuka. 31  Kwabalelwa kuye njengokulungaIsizukulwane ngesizukulwane kuze kube nini nanini.+ 32  Ngaphezu kwalokho, babangela ukucasuka emanzini aseMeriba,+Kangangokuba kwamhambela kabi uMose ngenxa yabo.+ 33  Ngoba bawenza waba munyu umphefumulo wakheWaphahluka ngezindebe zakhe.+ 34  Abazange bazibhuqe izizwe,+Njengoba uJehova ayeshilo kubo.+ 35  Bahlangana nezizwe+Baqala ukufunda imisebenzi yazo.+ 36  Bakhonza izithombe zazo,+Zona zaba ugibe kubo.+ 37  Amadodana namadodakazi abo+Babewahlabela amademoni.+ 38  Ngakho baqhubeka bechitha igazi elingenacala,+Igazi lamadodana abo namadodakazi abo,Ababewahlabela izithombe zaseKhanani;+Izwe langcoliswa ukuchithwa kwegazi.+ 39  Baba abangahlanzekile ngemisebenzi yabo+Baqhubeka beziphatha kabi ngokobulili ngezenzo zabo.+ 40  Intukuthelo kaJehova yaqala ukubavuthela abantu bakhe,+Wanengwa yifa lakhe.+ 41  Wabanikela ezandleni zezizwe ngokuphindaphindiwe,+Ukuze labo ababazondayo babuse phezu kwabo,+ 42  Ukuze izitha zabo zibacindezele,Ukuze banqotshwe ngaphansi kwesandla sazo.+ 43  Kaningi wayebakhulula,+Kodwa bona babedlubulunda enkambweni yabo yokungalaleli,+Futhi babehliswa ngenxa yesiphambeko sabo.+ 44  Wayekubona ukucindezeleka kwabo+Lapho ezwa ukukhala kwabo kokuncenga.+ 45  Wayesikhumbula isivumelwano sakhe ngokuphathelene nabo,+Futhi wayedabuka ngokuvumelana nokuchichima komusa wakhe wothando omkhulu.+ 46  Futhi wayebenza babe abantu bokuhawukelwaPhambi kwabo bonke ababebagcine njengezithunjwa.+ 47  O Jehova Nkulunkulu wethu, sisindise,+Usiqoqe ezizweni+Ukuze sibonge igama lakho elingcwele,+Sikhulume ngokwethaba sikudumisa.+ 48  Makatuswe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli+Kusukela nini nanini kuze kube nini nanini;Bonke abantu mabathi Amen.+Dumisani uJah!+

Imibhalo yaphansi