IHubo 105:1-45

105  Mbongeni uJehova, nibize igama lakhe,+Yenzani izenzo zakhe zaziwe phakathi kwezizwe.+   Mhlabeleleleni, nimhubele,+Zikhathazeni ngayo yonke imisebenzi yakhe emangalisayo.+   Ziqhayiseni ngegama lakhe elingcwele.+Mayijabule inhliziyo yalabo abafuna uJehova.+   Funani uJehova nezikhwepha zakhe.+Bufuneni njalo ubuso bakhe.+   Khumbulani imisebenzi yakhe emangalisayo ayenzile,+Izimangaliso zakhe nezinqumo zokwahlulela zomlomo wakhe,+   O nina nzalo ka-Abrahama inceku yakhe,+Nina bantwana bakaJakobe, abakhethiweyo bakhe.+   UnguJehova uNkulunkulu wethu.+Izinqumo zakhe zokwahlulela zisemhlabeni wonke.+   Usikhumbulile isivumelwano sakhe kuze kube nini nanini,+Izwi aliyala, ezizukulwaneni eziyinkulungwane,+   Okuyisivumelwano asenza no-Abrahama,+Nesifungo sakhe ku-Isaka,+ 10  Futhi okungamazwi awagcina emile njengesiqondiso ngisho nakuJakobe,Njengesivumelwano esimi kuze kube nini nanini ngisho naku-Israyeli,+ 11  Ethi: “Ngiyolinika wena izwe laseKhanani+Njengesabelo sefa lakho.”+ 12  Babembalwa lapho lokhu kushiwo,+Yebo, bembalwa kakhulu, futhi bengabafokazi kulo.+ 13  Babelokhu behamba besuka kwesinye isizwe beya kwesinye,+Besuka komunye umbuso beya kwesinye isizwe.+ 14  Akavumelanga muntu ukuba abaphambe,+Kodwa wasola amakhosi ngenxa yabo,+ 15  Ethi: “Ningabathinti abagcotshiweyo bami,+Ningenzi lutho olubi kubaprofethi bami.”+ 16  Wabiza indlala ukuba ibe phezu kwezwe;+Waphula zonke izinduku okwakulenga kuzo izinkwa ezimise okwesongo.+ 17  Wathumela umuntu ngaphambi kwaboOwayethengisiwe ukuba abe yisigqila, uJosefa.+ 18  Izinyawo zakhe bazihlupha ngezibopho,+Umphefumulo wakhe wangena ezinsimbini;+ 19  Kwaze kwaba yisikhathi lapho kufika izwi lakhe,+Izwi likaJehova lamlolonga.+ 20  Inkosi yathumela ukuze imkhulule,+Umbusi wezizwe, ukuze amthukulule. 21  Yammisa njengenkosi kwabendlu yayo+Nanjengombusi phezu kwayo yonke impahla yayo,+ 22  Ukuba abophe izikhulu zayo ngokuthanda komphefumulo wakhe+Nokuba afundise ngisho namadoda ayo amadala ukuhlakanipha.+ 23  U-Israyeli weza eGibhithe,+UJakobe ngokwakhe wagogobala ezweni likaHamu.+ 24  Futhi wayelokhu esandisa kakhulu isizwe sakhe,+Kancane kancane wasenza saba namandla kunabaphikisana naso.+ 25  Wayivumela inhliziyo yabo ukuba ishintshe ibazonde abantu bakhe,+Ukuba baziphathe ngobuqili izinceku zakhe.+ 26  Wathumela uMose inceku yakhe,+U-Aroni ayemkhethile.+ 27  Babeka phakathi kwabo izindaba zezibonakaliso zakhe,+Nezimangaliso ezweni likaHamu.+ 28  Wathumela ubumnyama kanjalo wenza kwaba mnyama;+Abazange badlubulunde emazwini akhe.+ 29  Washintsha amanzi abo aba yigazi,+Wabulala izinhlanzi zabo.+ 30  Izwe labo lagcwala amaxoxo,+Emakamelweni angaphakathi amakhosi abo. 31  Wathi makufike izibawu,+Izinsensane kuzo zonke izindawo zabo.+ 32  Wenza izimvula zabo zaba yisichotho,+Umlilo ovutha amalangabi ezweni labo.+ 33  Washaya imivini yabo nemikhiwane yaboWaphula imithi yendawo yabo.+ 34  Wathi makufike izinkumbi,+Nohlobo oluthile lwezinkumbi, yebo ezingenakubalwa.+ 35  Zadla zonke izimila ezweni labo;+Zadla nezithelo zomhlabathi wabo. 36  Washaya wonke amazibulo ezweni labo,+Ukuqala kwawo wonke amandla abo okuzala.+ 37  Wabakhipha benesiliva negolide;+Phakathi kwezizwe zakhe kwakungekho noyedwa owayehamba ekhubeka. 38  IGibhithe lajabula lapho bephuma,Ngoba ingebhe ngabo yayehlele phezu kwalo.+ 39  Welula ifu ukuze libe yisihenqo,+Nomlilo wokubakhanyisela ebusuku.+ 40  Bacela, waletha izigwaca,+Waqhubeka ebanelisa ngesinkwa esivela ezulwini.+ 41  Wavula idwala, amanzi ageleza;+Ahamba njengomfula adabula izifunda ezingenamanzi.+ 42  Ngoba walikhumbula izwi lakhe elingcwele alikhuluma ku-Abrahama inceku yakhe.+ 43  Ngakho wasikhipha isizwe sakhe ngokwethaba,+Abakhethiweyo bakhe ngokukhamuluka kwenjabulo.+ 44  Kancane kancane wabanika amazwe ezizwe,+Baqhubeka bedla ifa lomkhiqizo womsebenzi onzima wamaqembu ezizwe,+ 45  Ukuze bagcine iziqondiso zakhe+Futhi bagcine imithetho yakhe.+Dumisani uJah!+

Imibhalo yaphansi