IHubo 104:1-35

104  Mbonge uJehova mphefumulo wami.+O Jehova Nkulunkulu wami, uzibonakalisé umkhulu kakhulu.+Uzembathisé isithunzi nobukhazikhazi,+   Uzisonga ngokukhanya njengokungathi ngengubo,+Welula amazulu njengendwangu yetende,+   Wena owakha amagumbi akho aphezulu ngemishayo emi emanzini,+Owenza amafu abe inqola yakho,+Ohamba phezu kwamaphiko omoya,+   Owenza izingelosi zakho zibe yimimoya,+Izikhonzi zakho zibe umlilo oshwabadelayo.+   Usekelé umhlaba phezu kwezindawo zawo ezimisiweyo;+Ngeke untengantengiswe kuze kube nini nanini, noma kuze kube phakade.+   Wawumboza ngotwa njengokungathi ngengubo.+Amanzi ayemi ngaphezu kwazo kanye izintaba.+   Aqala ukubaleka lapho ukhuza;+Ngomsindo wokuduma kwakho enziwa ukuba abaleke enetwetwe—   Izintaba zenyuka,+Amathafa asesigodini ehla—Aya endaweni owayimisela wona.   Wamisa umngcele, okungafanele ukuba adlule kuwo,+Ukuze angaphinde amboze umhlaba.+ 10  Uthumela iziphethu ezigodini zezifufula;+Ziqhubeka zigeleza phakathi kwezintaba. 11  Ziyaqhubeka ziphuzisa zonke izilo zasendle;+Amadube+ acima njalo ukoma kwawo. 12  Ngaphezu kwazo izidalwa ezindizayo zamazulu zakhele izidleke;+Phakathi kwamahlamvu aminyene ziyaqhubeka zizwakalisa umsindo.+ 13  Unisela izintaba ngokuvela emagumbini akhe aphezulu.+Ngezithelo zemisebenzi yakho umhlaba uyaneliswa.+ 14  Wenza ukuba utshani obuluhlaza buhlumele izilwane,+Nezimila ngenjongo yokuba zisetshenziswe isintu,+Ukuze abangele ukudla ukuba kuhlume emhlabeni,+ 15  Newayini elenza inhliziyo yomuntu ofayo ijabule,+Ukuze enze ubuso bucwebezele ngamafutha,+Nesinkwa esisekela inhliziyo yomuntu ofayo.+ 16  Imithi kaJehova yanelisekile,Imisedari yaseLebhanoni ayitshalile,+ 17  Lapho izinyoni zakha khona izidleke.+Unogolantethe yena, imithi yomjunipha iyindlu yakhe.+ 18  Izintaba+ eziphakeme zingezezimbuzi zasezintabeni;+Amadwala ayisiphephelo sezimbila.+ 19  Inyanga uyenzele izikhathi ezimisiwe;+Ilanga lazi kahle lapho lishona khona.+ 20  Ubangela ubumnyama, ukuze kube ubusuku;+Phakathi kwabo ziyaphuma zonke izilwane zasendle zehlathi. 21  Amabhongo ezingonyama anomhlwenga abhongela inyamazane+Ukuze futhi afune ukudla kwawo kuNkulunkulu.+ 22  Ilanga liyaqala ukukhanya+—zihoxeZilale ezindaweni zazo zokucasha. 23  Umuntu uphuma aye emsebenzini wakhe+Nasenkonzweni yakhe kuze kuhlwe.+ 24  O Jehova, yeka ukuthi miningi kangakanani imisebenzi yakho!+Yonke uyenzé ngokuhlakanipha.+Umhlaba ugcwele imikhiqizo yakho.+ 25  Lolu lwandle olukhulu futhi olubanzi kangaka,+Kukhona kulo izinto ezihambayo ezingenasibalo,+Izidalwa eziphilayo, ezincane kanye nezinkulu.+ 26  Imikhumbi ihamba khona;+ULeviyathani+ yena, umbumbele ukuba adlaladlale kulo.+ 27  Zonke—zihlala zilinde wena+Ukuba uzinike ukudla kwazo ngenkathi yako.+ 28  Ozinika kona ziyakuthatha.+Uvula isandla sakho—ziyaneliswa ngezinto ezinhle.+ 29  Uma ufihla ubuso bakho, ziyaphazamiseka.+Uma ususa umoya wazo, ziyaphangalala,+Zibuyele othulini lwazo.+ 30  Uma uthumela umoya wakho, ziyadalwa;+Futhi wenza ubuso bomhlaba bube busha. 31  Inkazimulo kaJehova iyohlala kuze kube nini nanini.+UJehova uyojabula ngemisebenzi yakhe.+ 32  Ubheka umhlaba, uthuthumele;+Uthinta izintaba, zithunqe umusi.+ 33  Ngizomhlabelelela uJehova konke ukuphila kwami;+Ngizomhubela uNkulunkulu wami uma nje ngisekhona.+ 34  Ukuzindla kwami ngaye makujabulise.+Mina, ngiyojabula ngoJehova.+ 35  Izoni ziyoqedwa nyá emhlabeni;+Ababi bona, ngeke besaba khona.+O mphefumulo wami, mbonge uJehova. Dumisani uJah!+

Imibhalo yaphansi