IHubo 103:1-22

ElikaDavide. 103  Mbonge uJehova, mphefumulo wami,+Yebo konke okungaphakathi kimi, makubonge igama lakhe elingcwele.+   Mbonge uJehova mphefumulo wami,Ungazikhohlwa zonke izenzo zakhe,+   Yena othethelela sonke isiphambeko sakho,+Ophulukisa zonke izifo zakho,+   Owophula ukuphila kwakho egodini,+Okuthwesa umqhele womusa wothando nesihe,+   Owanelisa isikhathi sokuphila kwakho ngokuhle;+Ubusha bakho buyaqhubeka buzivuselela njengobokhozi.+   UJehova wenzela bonke abaphanjiwe+Izenzo zokulunga nezinqumo zokwahlulela.+   Wazisa uMose izindlela zakhe,+Wazisa ngisho namadodana ka-Israyeli izenzo zakhe.+   UJehova unesihe futhi unomusa,+Uyephuza ukuthukuthela futhi uchichima umusa wothando.+   Ngeke aqhubeke esola kuze kube phakade,+Futhi ngeke ahlale ecasukile kuze kube nini nanini.+ 10  Akenzanga kithi ngokwezono zethu;+Futhi akalethanga phezu kwethu lokho okusifanele ngokweziphambeko zethu.+ 11  Ngoba njengoba amazulu ephakeme kunomhlaba,+Kanjalo umusa wakhe wothando mkhulu kulabo abamesabayo.+ 12  Njengokuqhelelana kwempumalanga nentshonalanga,+Uzibeké kude kangako izeqo zethu.+ 13  Njengoba ubaba ebonisa umusa emadodaneni akhe,+Kanjalo uJehova ubonisé umusa kulabo abamesabayo.+ 14  Ngoba yena uyakwazi ukwakheka kwethu,+Ekhumbula ukuthi siluthuli.+ 15  Umuntu ofayo yena, izinsuku zakhe zinjengezotshani obuluhlaza;+Uqhakaza njengembali yasendle.+ 16  Ngoba kuthi kungadlula umoya nje phezu kwayo, ingabe isaba khona;+Nendawo yayo ngeke isayazi.+ 17  Kodwa umusa wothando kaJehova uhlala kusukela phakade kuze kube phakade.+Kulabo abamesabayo,+Nokulunga kwakhe emadodaneni amadodana,+ 18  Kulabo abagcina isivumelwano sakhe+Nakulabo abakhumbula imiyalo yakhe ukuze bayifeze.+ 19  UJehova usimisé saqina isihlalo sakhe sobukhosi emazulwini ngokwawo;+Futhi ubukhosi bakhe bubusé phezu kwakho konke.+ 20  Mbongeni uJehova, nina zingelosi+ zakhe, eninamandla amakhulu, enifeza izwi lakhe,+Ngokulalela iphimbo lezwi lakhe.+ 21  Mbongeni uJehova, nonke nina mabutho akhe,+Nina zikhonzi zakhe, enenza intando yakhe.+ 22  Mbongeni uJehova, nonke nina misebenzi yakhe,+Kuzo zonke izindawo zombuso wakhe.+Mbonge uJehova mphefumulo wami.+

Imibhalo yaphansi