IHubo 102:1-28

Umthandazo wohluphekileyo uma kwenzeka eba buthaka abese ethulula ukukhathazeka kwakhe kuJehova.+ 102  O Jehova, yizwa umthandazo wami;+Kwangathi ukukhalela kwami usizo kungafika kuwe.+   Ungangifihleli ubuso bakho ngosuku engisebunzimeni obukhulu ngalo.+Thambekisela indlebe yakho kimi;+Ngosuku engibiza ngalo, shesha, ngiphendule.+   Ngoba izinsuku zami ziphelé njengomusi nje,+Namathambo ami uqobo lwawo enziwe ashisa bhé njengeziko.+   Inhliziyo yami ishayiwe njengezimila futhi yomile,+Ngoba ngikhohliwe ukudla ukudla kwami.+   Ngenxa yomsindo wokububula kwami+Amathambo ami anamathele enyameni yami.+   Ngifana nevuba lasehlane.+Sengibé njengesikhovana sasezindaweni ezenziwe incithakalo.   Ngizacile,Futhi ngibé njengenyoni engayodwa phezu kophahla.+   Izitha zami zingihlambalazile usuku lonke.+Labo abangenza isiwula bangifungile ngisho nokungifunga.+   Ngoba ngidlé umlotha njengesinkwa nje;+Izinto engiziphuzayo ngizixubanise ngisho nanokukhala,+ 10  Ngenxa yokulahla kwakho nentukuthelo yakho;+Ngoba ungiphakamisile, ukuze ungintshinge.+ 11  Izinsuku zami zinjengethunzi elinciphile,+Mina ngomile njengezimila nje.+ 12  Kepha wena Jehova, uyohlala kuze kube nini nanini,+Nesikhumbuzo sakho siyohlala isizukulwane ngesizukulwane.+ 13  Wena uyovuka, uyoba nesihe ngeZiyoni,+Ngoba kuyinkathi yokuba nomusa kulo,Ngoba isikhathi esimisiwe sesifikile.+ 14  Ngoba izinceku zakho zithole injabulo ematsheni alo,+Futhi zibonisa umusa wazo othulini lwalo.+ 15  Izizwe ziyolesaba igama likaJehova,+Nawo wonke amakhosi omhlaba inkazimulo yakho.+ 16  Ngoba ngokuqinisekile uJehova uyolakha iZiyoni;+Kumelwe abonakale ngenkazimulo yakhe.+ 17  Ngokuqinisekile uyophendukela emthandazweni walabo abaphundlwe konke,+Angawudeleli umthandazo wabo.+ 18  Lokhu kulotshelwe isizukulwane sesikhathi esizayo;+Futhi isizwe esisazodalwa siyomdumisa uJah.+ 19  Ngoba ubhekile phansi esendaweni yakhe ephakeme engcwele,+UJehova ubhekile ngisho nasemhlabeni ekhona kanye emazulwini,+ 20  Ukuze ezwe ukububula kwesiboshwa,+Ukuze akhulule abamiselwe ukufa;+ 21  Ukuze igama likaJehova limenyezelwe eZiyoni+Nodumo lwakhe eJerusalema,+ 22  Lapho izizwe zonke ziqoqelwe ndawonye,+Nemibuso ukuba ikhonze uJehova.+ 23  Endleleni wahlupha amandla ami,+Wazifinyeza izinsuku zami.+ 24  Ngathi: “O Nkulunkulu wami,Ungangisusi lapho ngisesigamwini sezinsuku zami;+Iminyaka yakho isezizukulwaneni zonke.+ 25  Kudala wabeka izisekelo zomhlaba ngokwawo,+Futhi amazulu awumsebenzi wezandla zakho.+ 26  Kona kuyoshabalala, kodwa wena uyoqhubeka umile;+Konke kuyoguga njengengubo nje.+Njengengubo nje uyobeka okunye esikhundleni sako, futhi kuyophelelwa isikhathi sako.+ 27  Kodwa wena ulokhu unjalo, futhi iminyaka yakho ngeke iphele.+ 28  Amadodana ezinceku zakho ayoqhubeka ehleli;+Inzalo yazo iyomiswa iqine phambi kwakho.”+

Imibhalo yaphansi