IHubo 100:1-5

Ihubo lokubonga.+ 100  Memezani uJehova ngokunqoba, nonke nina bantu basemhlabeni.+   Khonzani uJehova ngokuthokoza.+Ngenani phambi kwakhe ngokukhamuluka kwenjabulo.+   Yazini ukuthi uJehova unguNkulunkulu.+Nguye osenzile, akuthina.+Thina singabantu bakhe nezimvu zedlelo lakhe.+   Ngenani emasangweni akhe ngokubonga,+Emagcekeni akhe ngokudumisa.+Mbongeni, nituse igama lakhe.+   Ngoba uJehova muhle;+Umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini,+Nokuthembeka kwakhe isizukulwane ngesizukulwane.+

Imibhalo yaphansi