Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

AbaHluleli 5:1-31

5  Ngalolo suku uDebora+ kanye noBharaki+ indodana ka-Abhinowamu+ baqhumuka bahlabelela,+ bathi:   “Ngokuyeka izinwele zingaboshiwe kwa-Israyeli ngenxa yempi,Ngokuzinikela kwabantu ngokuzithandela,+Tusani uJehova.+   Lalelani, nina makhosi;+ bekani indlebe, nina zikhulu eziphakeme:Mina, yebo mina, ngizohlabelelela uJehova.Ngizomhubela+ uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli.+   Jehova, ekuphumeni kwakho eSeyiri,+Ekuviveni kwakho okhalweni lwakwa-Edomi,+Umhlaba wazamazama,+ namazulu aconsa,+Namafu aconsa amanzi.   Izintaba zageleza zasuka ebusweni bukaJehova,+Leli Sinayi+ lasuka ebusweni bukaJehova,+ uNkulunkulu ka-Israyeli.+   Ezinsukwini zikaShamgari+ indodana ka-Anati,Ezinsukwini zikaJayeli,+ izindlela zazingasetshenziswa,Nabahamba ngemigwaqo babehamba ngezindlela+ ezijikelezayo.   Abahlala ezweni elivulekile baphela, baphela+ kwa-Israyeli,Kwaze kwaba yilapho mina, Debora+ ngisukuma,Kwaze kwaba yilapho ngisukuma njengomama kwa-Israyeli.+   Bakhetha onkulunkulu abasha.+Yingaleso sikhathi lapho kwaba khona impi emasangweni.+Isihlangu, noma ingcula, kwakungabonwa,Phakathi kwezinkulungwane ezingamashumi amane kwa-Israyeli.+   Inhliziyo yami ingakubayali baka-Israyeli,+Ababengabavuma ngokuzithandela phakathi kwesizwe.+Tusani uJehova.+ 10  Nina bagibeli bezimbongolokazi+ ezibomvu ngokuphuzi,Nina enihlala kokhaphethi abanothile,Nani enihamba emgwaqweni,Cabangani ngalokhu!+ 11  Amanye amazwi alabo ababengababi bamanzi ezindaweni okukhiwa kuzo amanzi,+Baqala lapho ukulandisa izenzo ezilungile zikaJehova,+Izenzo ezilungile zabantu bakhe abahlala ezweni elivulekile kwa-Israyeli.Yingaleso sikhathi lapho abantu bakaJehova behlela khona emasangweni. 12  Vuka, vuka, Debora;+Vuka, vuka, hlabelela ingoma!+Sukuma, Bharaki,+ uhole izithunjwa zakho umuke nazo, wena ndodana ka-Abhinowamu!+ 13  Yingaleso sikhathi lapho abasindile behlela khona kwabakhulu ngokubabazekayo;Abantu bakaJehova behlela kimi bezokulwa nabanamandla. 14  Badabuka kwa-Efrayimi ethafeni eliphansi,+Kanye nawe, Bhenjamini, phakathi kwabantu bakini.Abayali behla bevela kwaMakiri,+Nalabo abaphatha izinto zombhali+ bevela kwaZebhuloni. 15  Izikhulu zakwa-Isakare+ zazikanye noDebora,Njengoba ayenjalo u-Isakare, wayenjalo noBharaki.+Wathunywa ethafeni eliphansi ehamba ngezinyawo.+Kwakukukhulu ukuhlola kwenhliziyo+ phakathi kwezigaba zikaRubeni. 16  Wahlalelani phakathi kwezikhwama ezimbili zesihlalo sehhashi,Ukuze ulalele ukubethwa kwemitshingo yemihlambi?+Kwakukukhulu ukuhlola kwenhliziyo+ ezigabeni zikaRubeni. 17  UGileyadi wahlala esendaweni yakhe phesheya kweJordani;+UDani yena, kungani aqhubeka ehleli isikhathi esithile emikhunjini?+U-Asheri wahlala engenzi lutho ogwini lolwandle,Waqhubeka ehleli+ ezindaweni zakhe eziyitheku. 18  UZebhuloni wayeyisizwe esasiklolodela imiphefumulo yaso kwaze kwaba seqophelweni lokufa;+NoNafetali,+ ezindaweni eziphakeme zokhalo.+ 19  Amakhosi afika, alwa;Yingaleso sikhathi lapho amakhosi aseKhanani alwa+ khonaEThahanaki+ ngasemanzini aseMegido.+Awathathanga+ nzuzo yesiliva. 20  Izinkanyezi zalwa zisezulwini,+Zalwa noSisera zisemikhondweni yazo. 21  Isifufula saseKishoni sabakhukhula,+Isifufula sezinsuku zasendulo, isifufula saseKishoni.+Wanyathela izikhwepha,+ mphefumulo wami. 22  Yingaleso sikhathi lapho izinselo zamahhashi zaqebekula+ khonaNgenxa yezinkunzi zamahhashi akhe ezigadula zigadulile. 23  ‘Liqalekiseni+ iMerozi,’ kusho ingelosi kaJehova,+‘Baqalekiseni ngokungaphezi abakhileyo kulo,Ngoba abazange bamsize uJehova,Abazange bamsize uJehova kanye nabanamandla.’ 24  UJayeli+ umkaHebhere umKheni+ uyoba obusiswé ukubedlula bonke phakathi kwabesifazane,Phakathi kwabesifazane abasetendeni uyoba obusiswé+ ukubedlula bonke. 25  Wacela amanzi, wamnika ubisi;+Ngesitsha esikhulu sedili sabakhulu ngokubabazekayo waletha izaqheqhe. 26  Wabe eselulela isandla sakhe esikhonkwaneni setende,Nesandla sakhe sokunene esandweni sokhuni sabasebenza kanzima.+Wambethela uSisera, wabhoboza ikhanda lakhe,+Wazihlukanisa phakathi waziqhekeza izinhlafuno zakhe. 27  Wawela phakathi kwezinyawo zakhe, wafumbeka phansi, wadindiliza;Wawela phakathi kwezinyawo zakhe, wafumbeka phansi;Lapho awela khona, wawela khona enqotshiwe.+ 28  Owesifazane walunguza efasiteleni futhi waqhubeka emlindile,Unina kaSisera eseheleni,+‘Kungani inqola yakhe yempi ilibele ukufika?+Kungani umsindo wezinselo zezinqola zakhe wephuzé+ kangaka?’ 29  Abahlakaniphile emakhosazaneni akhe+ ayizicukuthwane babemphendula,Yebo, naye wayeziphendula ngamazwi akhe, 30  ‘Akufanele yini bathole, akufanele yini bayabe impango,+Isibeletho—izibeletho ezimbili kuleyo naleyo ndoda enamandla,+Impango kaSisera yezingubo ezidayiwe, impango yezingubo ezidayiwe,Ingubo efekethisiwe, ingubo edayiwe, izingubo ezimbili ezifekethisiweZezintamo zamadoda empango?’ 31  Kanjalo mazishabalale+ zonke izitha zakho, Jehova,Abakuthandayo+ mababe njengalapho ilanga liphuma ngamandla alo.”+ Izwe alibanga naso esinye isiphazamiso iminyaka engamashumi amane.+

Imibhalo yaphansi