Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

AbaHluleli 4:1-24

4  Khona-ke abantwana bakwa-Israyeli baphinda futhi benza okubi emehlweni kaJehova kwazise u-Ehudi wayesefile.+  Ngakho uJehova wabathengisa+ esandleni sikaJabini inkosi yaseKhanani, owayebusa eHazori;+ induna yempi yakhe kwakunguSisera,+ ihlala eHarosheti+ lezizwe.  Abantwana bakwa-Israyeli bakhala kuJehova,+ ngoba wayenezinqola zempi ezingamakhulu ayisishiyagalolunye ezinamasikela amakhulu ensimbi,+ futhi yena wabacindezela ngonya abantwana bakwa-Israyeli+ iminyaka engamashumi amabili.  Manje uDebora, umprofethikazi,+ umkaLapidoti, wayahlulela u-Israyeli ngaleso sikhathi.  Wayehlala ngaphansi komuthi wesundu kaDebora phakathi kweRama+ neBhethele+ esifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi; abantwana bakwa-Israyeli babekhuphukela kuye ukuze abahlulele.  Wathumela wabiza uBharaki+ indodana ka-Abhinowamu waseKedeshi-nafetali+ wathi kuye: “Akazange yini uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli anikeze umyalo? ‘Hamba uthi chithi saka eNtabeni iThabori,+ uthathe amadoda ayizinkulungwane eziyishumi kubantwana bakwaNafetali+ nakubantwana bakwaZebhuloni.+  Ngokuqinisekile ngizodonsela kuwe+ esigodini sesifufula saseKishoni+ uSisera+ induna yempi kaJabini+ nezinqola zakhe zempi nesixuku sakhe, futhi ngizomnikela impela esandleni sakho.’”+  Khona-ke uBharaki wathi kuye: “Uma uzohamba nami, ngokuqinisekile ngizohamba; kodwa uma ungeke uhambe nami, ngeke ngihambe.”  Wamphendula wathi: “Nakanjani ngizohamba nawe. Noma kunjalo, ubuhle kulolu hambo oluhambayo ngeke bube obakho, ngoba uJehova uzothengisela uSisera esandleni sowesifazane.”+ Ngalokho uDebora wasukuma wahamba noBharaki baya eKedeshi.+ 10  UBharaki wabizela uZebhuloni+ noNafetali ndawonye eKedeshi, futhi amadoda ayizinkulungwane eziyishumi enyuka elandela izinyathelo zakhe;+ noDebora wenyuka kanye naye. 11  UHebhere+ umKheni wayezihlukanisile namaKheni,+ abantwana bakwaHobabi, uMose ayengumkhwenyana wakhe,+ futhi wayegxumeké itende lakhe eduze komuthi omkhulu eZahananimu, eseKedeshi. 12  Khona-ke kwabikwa kuSisera ukuthi uBharaki indodana ka-Abhinowamu+ wayenyukele eNtabeni iThabori.+ 13  Khona manjalo uSisera wabizela ndawonye zonke izinqola zakhe zempi, izinqola zempi ezingamakhulu ayisishiyagalolunye ezinamasikela amakhulu ensimbi,+ nabo bonke abantu ababekanye naye, baphuma eHarosheti lezizwe baya esigodini sesifufula saseKishoni.+ 14  Manje uDebora wathi kuBharaki: “Sukuma, ngoba lolu usuku uJehova azonikela ngalo ngokuqinisekile uSisera esandleni sakho. Akuyena yini uJehova ophumé phambi kwakho?”+ UBharaki wehla esuka eNtabeni iThabori elandelwa amadoda ayizinkulungwane eziyishumi. 15  UJehova waphithizelisa+ uSisera nazo zonke izinqola zakhe zempi nalo lonke ikamu ngosiko lwenkemba phambi kukaBharaki. Ekugcineni uSisera wehla enqoleni wabaleka ngezinyawo. 16  UBharaki wazisukela+ izinqola zempi+ nekamu kwaze kwaba seHarosheti lezizwe, kangangokuba lonke ikamu likaSisera lawa ngosiko lwenkemba. Akusalanga ngisho noyedwa.+ 17  USisera+ yena, wabaleka ngezinyawo waya etendeni likaJayeli+ umkaHebhere umKheni,+ ngoba kwakukhona ukuthula phakathi kukaJabini inkosi yaseHazori+ nendlu kaHebhere umKheni. 18  Khona-ke uJayeli waphuma wamhlangabeza uSisera wathi kuye: “Phambukela ngapha, nkosi yami, phambukela ngapha ngakimi. Ungesabi.” Ngakho waphambukela kuye etendeni. Kamuva wamembesa ngengubo yokulala. 19  Ngemva kwesikhathi wathi kuye: “Ngicela ungiphe amanzi amancane ngiphuze, ngoba ngomile.” Ngakho wavula igabha lesikhumba+ lobisi wamphuzisa,+ okwathi ngemva kwalokho wamembesa. 20  Waqhubeka wathi kuye: “Yima ngasemnyango wetende, kuthi uma noma ubani efika ekubuza ethi, ‘Ukhona umuntu olapha?’ wena uthi, ‘Cha!’” 21  UJayeli umkaHebhere wathatha isikhonkwane setende waphatha isando ngesandla sakhe. Khona-ke waya kuye ngokunyenya wabethela isikhonkwane ezinhlafunweni zakhe+ wasibethelela emhlabathini, esazumeké ngokuphelele futhi ekhathele. Ngakho wafa.+ 22  Futhi, bheka! kwakuza uBharaki esukela uSisera. UJayeli manje waphuma wamhlangabeza wathi kuye: “Woza ngizokubonisa umuntu omfunayo.” Ngakho wangena kwakhe, bheka! nango uSisera ewile efile, isikhonkwane sisezinhlafunweni zakhe. 23  Kanjalo uNkulunkulu wamnqoba+ uJabini inkosi yaseKhanani phambi kwabantwana bakwa-Israyeli ngalolo suku. 24  Futhi isandla sabantwana bakwa-Israyeli saqhubeka siba nzima ngokwengeziwe kuJabini inkosi yaseKhanani,+ kwaze kwaba yilapho esemnqumile uJabini inkosi+ yaseKhanani.

Imibhalo yaphansi