Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

AbaHluleli 20:1-48

20  Ngenxa yalokho bonke abantwana bakwa-Israyeli baphuma+ futhi inhlangano yabuthanela kuJehova eMispa+ njengokungathi umuntu oyedwa,+ kusukela kwaDani+ kuze kube seBheri-sheba+ nasezweni lakwaGileyadi.+  Ngakho amadoda ayinhloko kuso sonke isizwe nazo zonke izizwe zakwa-Israyeli ama endaweni yawo ebandleni labantu bakaNkulunkulu+ weqiniso, amadoda ayizinkulungwane ezingamakhulu amane ayimigundatshani ayehosha inkemba.+  Abantwana bakwaBhenjamini bezwa ukuthi abantwana bakwa-Israyeli babekhuphukele eMispa.+ Khona-ke abantwana bakwa-Israyeli bathi: “Khulumani. Yenzeké kanjani le nto embi?”+  Khona-ke, lo muntu, umLevi,+ umyeni wowesifazane obulewe, waphendula wathi: “Ngaya eGibheya+ lakwaBhenjamini, mina nesancinza+ sami, ukuba sihlale ubusuku.  Ebusuku, abanikazi bamazwe baseGibheya bangivukela, bahaqa indlu bemelene nami. Yimi ababecabanga ukumbulala, kodwa yisancinza sami abasidlwengula,+ sagcina sifile.+  Ngakho ngabamba isancinza sami ngasihlahlela ngasithumela kuzo zonke izinkalo zefa+ lika-Israyeli, ngoba babenzé ukuziphatha okuxekethile+ nobuwula obuyichilo kwa-Israyeli.+  Bhekani! Nonke nina bantwana bakwa-Israyeli, khiphani izwi neseluleko+ lapha.”  Ngakho bonke abantu basukuma njengokungathi umuntu oyedwa,+ bathi: “Akukho muntu kithi ozoya etendeni lakhe, futhi akekho kithi ozophambukela endlini+ yakhe.  Manje nakhu esizokwenza kulo iGibheya. [Masikhuphukeleni] kulo ngenkatho+ silwe nalo. 10  Futhi kumelwe sithathe amadoda ayishumi ekhulwini kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli, nayikhulu enkulungwaneni, nayinkulungwane ezinkulungwaneni eziyishumi, atholele abantu umphako, ukuze bathathe isinyathelo ngokulwa neGibheya lakwaBhenjamini, ngenxa yabo bonke lobu buwula obuyichilo+ ababenzile kwa-Israyeli.” 11  Ngakho wonke amadoda akwa-Israyeli abuthana ngokumelene nalo muzi njengokungathi umuntu oyedwa, njengabantu abalekelelanayo. 12  Ngakho izizwe zakwa-Israyeli zathumela amadoda kuwo wonke amalungu esizwe sakwaBhenjamini,+ zithi: “Iyini le nto embi eyenzeke phakathi kwenu?+ 13  Manje nikelani lawo madoda,+ amadoda angelusizo lwalutho,+ aseGibheya,+ ukuze siwabulale,+ futhi sisuse okubi kwa-Israyeli.”+ Abantwana bakwaBhenjamini abazange bafune ukulilalela izwi labafowabo, abantwana bakwa-Israyeli.+ 14  Khona-ke abantwana bakwaBhenjamini babuthana ndawonye bephuma emizini baya eGibheya beyokulwa nabantwana bakwa-Israyeli. 15  Ngakho abantwana bakwaBhenjamini babuthwa emizini ngalolo suku, amadoda ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nesithupha ahosha inkemba,+ ngaphandle kwabakhileyo eGibheya, okwabuthwa kubo amadoda angamakhulu ayisikhombisa akhethiwe. 16  Kuso sonke lesi sizwe kwakunamadoda angamakhulu ayisikhombisa akhethiwe angamanxele.+ Ngamunye kuwo wayengumjikijeli wamatshe+ ngesihlilingi ongageji ngisho nonwele. 17  Amadoda akwa-Israyeli abuthwa, ngaphandle kukaBhenjamini, amadoda ayizinkulungwane ezingamakhulu amane ahosha inkemba.+ Ngamunye kuwo wayeyindoda yempi. 18  Asukuma akhuphukela eBhethele abuza kuNkulunkulu.+ Khona-ke abantwana bakwa-Israyeli bathi: “Ubani kithi okufanele akhuphuke asihole ekulweni nabantwana bakwaBhenjamini?”+ UJehova wathi: “Makuhole uJuda.”+ 19  Ngemva kwalokho abantwana bakwa-Israyeli bavuka ekuseni bakanisa bamelana neGibheya. 20  Amadoda akwa-Israyeli manje aphuma ukuze alwe noBhenjamini; amadoda akwa-Israyeli ahlelekela ukulwa naye eGibheya. 21  Ngakho abantwana bakwaBhenjamini baphuma eGibheya+ bachitha emhlabeni ngalolo suku+ amadoda akwa-Israyeli ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili. 22  Nokho, abantu, amadoda akwa-Israyeli, bazibonakalisa benesibindi baphinda bahlelekela impi endaweni ababehleleké kuyo ngosuku lokuqala. 23  Khona-ke abantwana bakwa-Israyeli bakhuphuka bakhala+ phambi kukaJehova kwaze kwahlwa futhi babuza kuJehova, bathi: “Ingabe kufanele ngiphinde ngisondele ngilwe nabantwana bakwaBhenjamini umfowethu?”+ UJehova wathi: “Khuphuka ulwe naye.” 24  Ngakho abantwana bakwa-Israyeli basondela kubantwana bakwaBhenjamini ngosuku lwesibili.+ 25  UBhenjamini naye waphuma eGibheya wabahlangabeza ngalolu suku lwesibili futhi wachitha emhlabeni+ amanye amadoda ayizinkulungwane eziyishumi nesishiyagalombili phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli, wonke lawa kungahosha inkemba.+ 26  Khona-ke bonke abantwana bakwa-Israyeli,+ yebo bonke abantu, bakhuphuka bafika eBhethele bakhala,+ bahlala lapho phambi kukaJehova bazila ukudla+ ngalolo suku kwaze kwahlwa, banikela iminikelo yokushiswa+ neminikelo yenhlanganyelo+ phambi kukaJehova. 27  Ngemva kwalokho abantwana bakwa-Israyeli babuza kuJehova,+ njengoba umphongolo wesivumelwano+ kaNkulunkulu weqiniso wawulapho ngalezo zinsuku. 28  UFinehasi+ indodana ka-Eleyazare, indodana ka-Aroni, wayemi phambi kwawo ngalezo zinsuku,+ ethi: “Ingabe namanje kufanele ngiphinde ngiphume ngilwe nabantwana bakwaBhenjamini umfowethu noma kufanele ngiyeke?”+ UJehova wathi: “Khuphuka, ngoba kusasa ngizomnikela esandleni+ sakho.” 29  Khona-ke u-Israyeli wamisa abaqamekeli+ ngokumelene neGibheya nxazonke. 30  Abantwana bakwa-Israyeli bakhuphuka beyokulwa nabantwana bakwaBhenjamini ngosuku lwesithathu, bahlelekela ukulwa neGibheya njengakwezinye izikhathi.+ 31  Lapho abantwana bakwaBhenjamini bephuma ukuba bahlangabeze abantu, badonselwa kude nomuzi.+ Khona-ke, njengakwezinye izikhathi, bashaya abanye abantu babalimaza kabi emigwaqweni emikhulu, omunye wayo onyukela eBhethele+ nomunye wenyukela eGibheya,+ okhalweni, amadoda angaba amashumi amathathu kwa-Israyeli.+ 32  Ngakho abantwana bakwaBhenjamini bathi: “Bayehluleka phambi kwethu njengasekuqaleni.”+ Kepha abantwana bakwa-Israyeli bathi: “Masibaleke,+ ngokuqinisekile sizobadonsa baphume emzini beze emigwaqweni emikhulu.” 33  Wonke amadoda akwa-Israyeli avuka ezindaweni zawo ahlelekela impi eBhali-tamari, kuyilapho lawo akwa-Israyeli ayeqamekele+ ayegasela ephuma ezindaweni zawo endaweni eseduze naseGibheya.+ 34  Ngakho amadoda ayizinkulungwane eziyishumi ayekhethwé kuwo wonke u-Israyeli eza phambi kweGibheya, futhi ukulwa kwakunzima; abakwaBhenjamini abazanga ukuthi inhlekelele+ yayisondela ngokusongelayo phezu kwabo. 35  UJehova wamehlula uBhenjamini+ phambi kuka-Israyeli, kangangokuba abantwana bakwa-Israyeli ngalolo suku bachitha amadoda ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu nekhulu kwaBhenjamini, wonke lawa kungahosha inkemba.+ 36  Nokho, abantwana bakwaBhenjamini babecabanga ukuthi amadoda akwa-Israyeli azohlulwa lapho elokhu ehlehlela+ uBhenjamini ngoba ethembele kubaqamekeli ayebamisile ngokumelene neGibheya. 37  Abaqamekeli benza ngokushesha bagijimela eGibheya.+ Khona-ke abaqamekeli+ basakazeka bawushaya wonke umuzi ngosiko lwenkemba.+ 38  Manje amadoda akwa-Israyeli ayehlelé nabaqamekeli ukuba benyuse umusi uvela emzini njengesibonakaliso.+ 39  Lapho abantwana bakwa-Israyeli bephenduka empini, uBhenjamini washaya amadoda angaba amashumi amathathu emadodeni akwa-Israyeli+ alimala kabi, ngoba wathi: “Ngokusobala bayehlulwa nje kuphela phambi kwethu njengasempini yokuqala.”+ 40  Isibonakaliso+ sanyuka emzini njengensika yomusi.+ Ngakho lapho uBhenjamini ephendula ubuso bakhe, bheka! wonke umuzi wawenyukela ezulwini.+ 41  Amadoda akwa-Israyeli aphenduka,+ futhi amadoda akwaBhenjamini aphazamiseka,+ ngoba abona ukuthi inhlekelele yayiwaficile.+ 42  Ngakho aphenduka phambi kwamadoda akwa-Israyeli ngasohlangothini lwasehlane, impi yawalandela eduze, kuyilapho amadoda ayephuma emizini ewachitha phakathi kwawo. 43  Amhaqa uBhenjamini.+ Amsukela engamniké ndawo yokuphumula.+ Amnyathela khona kanye phambi kweGibheya+ ngasempumalanga. 44  Ekugcineni kwawa amadoda ayizinkulungwane eziyishumi nesishiyagalombili akwaBhenjamini, wonke lawa kungamadoda angamaqhawe.+ 45  Ngakho aphenduka abalekela ehlane edwaleni laseRimoni.+ Kwakhothozwa amadoda ayizinkulungwane ezinhlanu kuwo emigwaqweni emikhulu,+ futhi aqhubeka ewahleli ezithendeni aze afika eGidomi kanjalo abulala kuwo amadoda engeziwe ayizinkulungwane ezimbili. 46  Bonke abakwaBhenjamini abawa ngalolo suku ekugcineni baba amadoda ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ahosha inkemba,+ wonke lawa kungamadoda angamaqhawe. 47  Kodwa amadoda angamakhulu ayisithupha aphenduka abalekela ehlane edwaleni laseRimoni, aqhubeka ehlala edwaleni laseRimoni+ izinyanga ezine. 48  Amadoda akwa-Israyeli abuya ekulweni nabantwana bakwaBhenjamini ashaya ngosiko lwenkemba abasemzini, kusukela kubantu kuya emfuyweni nakukho konke okwakutholakala.+ Futhi, yonke imizi eyayitholakala bayinikela emlilweni.+

Imibhalo yaphansi