Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

AbaHluleli 14:1-20

14  Khona-ke uSamsoni wehlela eThimna+ futhi wabona eThimna owesifazane emadodakazini amaFilisti.  Ngakho wakhuphuka watshela uyise nonina wathi: “Kukhona owesifazane engimbonile eThimna emadodakazini amaFilisti, manje ngithatheleni yena abe ngumkami.”+  Kodwa uyise nonina bathi kuye: “Yingoba engekho yini owesifazane+ phakathi kwamadodakazi abafowenu naphakathi kwabo bonke abantu bakithi, ukuba uze uyothatha umfazi kumaFilisti angasokile?”+ Noma kunjalo uSamsoni wathi kuyise: “Ngithathele yena nje, ngoba nguye kanye olungile emehlweni ami.”  Kepha uyise nonina, babengazi ukuthi lokho kwakuvela kuJehova,+ ukuthi wayefuna ithuba lokulwa namaFilisti, njengoba ngaleso sikhathi amaFilisti ayebusa u-Israyeli.+  Ngakho uSamsoni wehlela eThimna+ kanye noyise nonina. Lapho efika ngasezivinini zaseThimna, bheka! ibhongo lengonyama elinomhlwenga lalimhlangabeza libhonga.  Khona-ke umoya kaJehova wasebenza kuye,+ walidwengula, njengalapho umuntu edwengula izinyane leduna, wayengaphethe lutho nhlobo ngesandla sakhe. Akazange amtshele uyise noma unina lokho ayekwenzile.  Waqhubeka wehla wakhuluma nalona wesifazane; wayesalungile emehlweni+ kaSamsoni.  Manje ngemva kwesikhathi esithile waphinde wabuya ukuze amthathe aye naye ekhaya.+ Phakathi naleso sikhathi waphambuka ukuze ayobona isidumbu sengonyama, bheka kwakunequlo lezinyosi esidunjini sengonyama, kanye noju.+  Ngakho walutapela ezintendeni zezandla zakhe waqhubeka nohambo lwakhe, ehamba+ edla. Kwathi nje lapho ephinda ehlangana noyise nonina, wabapha olunye lwalo, badla. Akazange abatshele ukuthi lolu ju wayelutapé esidunjini sengonyama. 10  Uyise waqhubeka nohambo wehlela kowesifazane, futhi uSamsoni wenza idili lapho;+ ngoba yileyo ndlela izinsizwa ezazivame ukwenza ngayo. 11  Kwathi lapho bembona bathatha masinyane izimpelesi zomkhwenyana ezingamashumi amathathu, ukuze zimhlalise. 12  Khona-ke uSamsoni wathi kuzo: “Ngicela ukusho kini imfumbe.+ Uma nakanjani nizongitshela yona phakathi nalezi zinsuku eziyisikhombisa+ zedili futhi niyixazulule, khona-ke kuyomelwe ngininike izingubo zangaphansi ezingamashumi amathathu nezimvunulo ezingamashumi amathathu.+ 13  Kodwa uma nihluleka ukungitshela yona, nani kuyomelwe ninginike izingubo zangaphansi ezingamashumi amathathu nezimvunulo ezingamashumi amathathu.” Khona-ke zathi kuye: “Yisho imfumbe yakho, siyizwe.” 14  Ngakho wathi kuzo: “Kodlayo+ kwaphuma okudliwayo,Konamandla kwaphuma okumnandi.”+ Abakwazanga ukuyiqaqa le mfumbe izinsuku ezintathu. 15  Kwathi ngosuku lwesine bathi kumkaSamsoni: “Khohlisa umyeni wakho ukuze asitshele le mfumbe.+ Ngaphandle kwalokho sizokushisa ngomlilo wena nendlu kayihlo.+ Kanti nisimemele lapha ukuzothatha izimpahla+ zethu?” 16  Ngenxa yalokho umkaSamsoni wakhala kuye+ wathi: “Uyangizonda nje kuphela, uyangizonda, awungithandi.+ Ushó imfumbe emadodaneni abantu bakithi,+ kodwa mina awuzange ungitshele yona.” Khona-ke wathi kuye: “Ingani ubaba nomama abangizalayo angizange ngibatshele yona,+ manje ingabe wena kufanele ngikutshele yona?” 17  Kodwa waqhubeka emkhalela izinsuku eziyisikhombisa idili elaliqhubeka ngazo, kwathi ekugcineni ngosuku lwesikhombisa wamtshela, ngoba wayemcindezele.+ Wayesewatshela amadodana abantu+ bakubo le mfumbe. 18  Khona-ke ngosuku lwesikhombisa ngaphambi nje kokuba angene ekamelweni elingaphakathi+ amadoda omuzi athi kuye: “Yini emnandi kunoju,Futhi yini enamandla kunengonyama?”+ Yena wathi kuwo:“Ukube beningalimanga ngesithokazi+ sami,Nga ningazange niyixazulule imfumbe+ yami.” 19  Umoya kaJehova wasebenza kuye,+ wehlela e-Ashikeloni+ wabulala kubo amadoda angamashumi amathathu wathatha izingubo azihlubule kuwo wazinika abalandisi bemfumbe.+ Intukuthelo yakhe yaqhubeka ivutha, wahamba wenyukela endlini kayise. 20  UmkaSamsoni+ waba ngowenye yezimpelesi+ zakhe ezazikanye naye.

Imibhalo yaphansi