Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

AbaHluleli 13:1-25

13  Abantwana bakwa-Israyeli baphinde benza okubi emehlweni+ kaJehova, kangangokuba uJehova wabanikela esandleni samaFilisti+ iminyaka engamashumi amane.  Phakathi naleso sikhathi kwenzeka ukuba kube nomuntu othile waseZora+ womndeni wakwaDani,+ futhi igama lakhe kwakunguManowa.+ Umkakhe wayeyinyumba engazalanga mntwana.+  Ngemva kwesikhathi ingelosi kaJehova yabonakala kulona wesifazane+ yathi kuye: “Bheka, manje, uyinyumba futhi awuzalanga mntwana. Ngokuqinisekile uzokhulelwa uzale indodana.+  Manje, siza uzilinde, ungaliphuzi iwayini noma uphuzo oludakayo,+ futhi ungadli lutho olungcolileyo.+  Ngoba, bheka! uzokhulelwa, ngokuqinisekile uzozala indodana, futhi akukho nsingo okufanele ithinte ikhanda+ layo, ngoba lo mntwana uyoba umNaziri+ kaNkulunkulu lapho ephuma esiswini;+ nguye oyohola ekusindiseni u-Israyeli esandleni samaFilisti.”+  Khona-ke lona wesifazane wahamba wathi kumyeni wakhe: “Kukhona umuntu kaNkulunkulu weqiniso ofikile kimi, futhi ukubonakala kwakhe bekunjengokubonakala kwengelosi kaNkulunkulu weqiniso,+ kwesabeka kakhulu.+ Angizange ngimbuze ukuthi uvelaphi nje nempela, naye akazange angitshele igama+ lakhe.  Kodwa uthé kimi: ‘Bheka! Uzokhulelwa, futhi ngokuqinisekile uzozala indodana.+ Manje ungaliphuzi iwayini noma uphuzo oludakayo, futhi ungadli lutho olungcolileyo, ngoba umntwana uyoba umNaziri kaNkulunkulu lapho ephuma esiswini kuze kube sosukwini lokufa+ kwakhe.’”  UManowa wancenga uJehova wathi: “Uxolo, Jehova.+ Umuntu kaNkulunkulu weqiniso osanda kumthumela ngicela aphinde eze kithi asifundise+ lokho okufanele sikwenze kumntwana ozozalwa.”+  Ngalokho uNkulunkulu weqiniso walilalela izwi likaManowa,+ futhi ingelosi kaNkulunkulu weqiniso yaphinde yeza kowesifazane lapho ehlezi ensimini, kodwa uManowa umyeni wakhe engekho. 10  Masinyane lona wesifazane washesha wagijima watshela umyeni+ wakhe wathi kuye: “Bheka! Lowaya muntu obefiké ngaloluya suku ubonakele kimi.”+ 11  Khona-ke uManowa wasukuma wahambisana nomkakhe wafika kulo muntu wathi kuye: “Ingabe nguwe lo muntu owakhuluma nalona wesifazane?”+ yena wathi: “Nginguye.” 12  Khona-ke uManowa wathi: “Amazwi akho mawagcwaliseke. Iyoba yini indlela yokuphila yomntwana nomsebenzi wakhe?”+ 13  Ngakho ingelosi kaJehova yathi kuManowa: “Konke engikukhulumé kowesifazane kufanele azigcine kukho.+ 14  Akufanele nakancane adle noma yini ephuma emvinini, futhi makangaphuzi+ wayini naluphuzo oludakayo, angadli lutho olungcolileyo lwanoma yiluphi uhlobo.+ Makakugcine konke engimyale ngakho.”+ 15  UManowa wabe esethi engelosini kaJehova: “Sicela ukukubambezela silungise izinyane lembuzi phambi kwakho.”+ 16  Kodwa ingelosi kaJehova yathi kuManowa: “Uma ungibambezela, ngeke ngisidle isinkwa sakho; kodwa uma uzonikela umnikelo wokushiswa kuJehova,+ ungawunikela.” Ngoba uManowa wayengazi ukuthi uyingelosi kaJehova. 17  Khona-ke uManowa wathi engelosini kaJehova: “Ungubani igama+ lakho, ukuze kuthi lapho izwi lakho ligcwaliseka ngokuqinisekile sikudumise?” 18  Nokho, ingelosi kaJehova yathi kuye: “Ulibuzelani nje igama lami, lapho kuyigama elimangalisayo?” 19  UManowa wathatha izinyane lembuzi nomnikelo wokusanhlamvu wakunikela kuJehova+ phezu kwedwala. Futhi Yena wayenza okuthile ngendlela emangalisayo uManowa nomkakhe bebukele. 20  Ngakho kwathi njengoba ilangabi lalenyukela ngasezulwini lisuka e-altare, khona-ke ingelosi kaJehova yenyuka elangabini le-altare uManowa nomkakhe bebukele.+ Ngaso leso sikhathi bawela phansi emhlabathini ngobuso.+ 21  Ingelosi kaJehova ayizange iphinde ibonakale kuManowa nomkakhe. Khona-ke uManowa wazi ukuthi kwakuyingelosi+ kaJehova. 22  Ngenxa yalokho uManowa wathi kumkakhe: “Sizofa nakanjani,+ ngoba nguNkulunkulu lo esimbonile.”+ 23  Kodwa umkakhe wathi kuye: “Uma uJehova ebejabulela ukuba nje asibulale, ubengeke awamukele umnikelo wokushiswa nomnikelo wokusanhlamvu esandleni+ sethu, futhi ubengeke asibonise zonke lezi zinto, futhi ubengeke kwamanje enze ukuba sizwe okunjengalokhu.”+ 24  Kamuva lona wesifazane wazala indodana wayiqamba ngokuthi uSamsoni;+ futhi umfana wayelokhu ekhula, uJehova waqhubeka embusisa.+ 25  Ngemva kwesikhathi umoya kaJehova+ wamqhuba eMahane-dani+ phakathi kweZora+ ne-Eshitawoli.+

Imibhalo yaphansi