Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

AbaHluleli 10:1-18

10  Ngemva kuka-Abhimeleki kwavela uThola indodana kaPhuwa, indodana kaDodo, umuntu wakwa-Isakare ukuba asindise+ u-Israyeli, futhi wayehlala eShamiri esifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi.+  Wahlulela u-Israyeli iminyaka engamashumi amabili nantathu, ngemva kwalokho wafa wangcwatshwa eShamiri.  Ngemva kwakhe kwabe sekuvela uJayire waseGileyadi,+ wahlulela u-Israyeli iminyaka engamashumi amabili nambili.  Waba namadodana angamashumi amathathu ayegibela izimbongolo ezingamashumi amathathu ezikhulé ngokugcwele,+ futhi enemizi engamashumi amathathu. Lena isabizwa ngokuthi iHavoti-jayire+ kuze kube yilolu suku; isezweni lakwaGileyadi.  Ngemva kwalokho uJayire wafa wangcwatshwa eKhamoni.  Abantwana bakwa-Israyeli baphinda benza okubi emehlweni kaJehova,+ bakhonza oBhali+ nemifanekiso ka-Ashitoreti+ nonkulunkulu baseSiriya+ nonkulunkulu baseSidoni+ nonkulunkulu bakwaMowabi+ nonkulunkulu babantwana bakwa-Amoni+ nonkulunkulu bamaFilisti.+ Ngakho bamshiya uJehova bangamkhonza.+  Khona-ke intukuthelo kaJehova yamvuthela u-Israyeli,+ kangangokuba wamthengisa+ esandleni samaFilisti+ nasesandleni sabantwana bakwa-Amoni.+  Ngakho abaphihliza futhi abacindezela kakhulu abantwana bakwa-Israyeli ngalowo nyaka—iminyaka eyishumi nesishiyagalombili bonke abantwana bakwa-Israyeli ababengasohlangothini lweJordani olusezweni lama-Amori eGileyadi.  Abantwana bakwa-Amoni babewela iJordani ukuze balwe ngisho nanoJuda noBhenjamini nendlu ka-Efrayimi; u-Israyeli wayecindezeleke kakhulu.+ 10  Abantwana bakwa-Israyeli baqala ukucela usizo+ kuJehova, bethi: “Sonile+ kuwe, ngoba simshiyile uNkulunkulu wethu futhi sikhonza oBhali.”+ 11  Khona-ke uJehova wathi kubantwana bakwa-Israyeli: “Angizange yini nginisindise esandleni seGibhithe+ nesama-Amori+ nesabantwana bakwa-Amoni+ nesamaFilisti+ 12  nesabaseSidoni+ nesika-Amaleki+ nesikaMidiyani,+ lapho benicindezela+ nabe senikhala kimi? 13  Kepha nina, ningishiyile+ nakhonza abanye onkulunkulu.+ Yingakho ngingeke ngiphinde+ nginisindise. 14  Hambani niyocela usizo konkulunkulu+ enibakhethile.+ Makube yibo abanisindisayo esikhathini sokucindezeleka kwenu.” 15  Kodwa abantwana bakwa-Israyeli bathi kuJehova: “Sonile.+ Wena yenza kithi noma yikuphi okubona kukuhle emehlweni+ akho. Kuphela sicela ukuba usikhulule ngalolu suku.”+ 16  Baqala ukususa onkulunkulu bezinye izizwe phakathi kwabo+ nokukhonza uJehova,+ kangangokuba umphefumulo+ wakhe awubange usakwazi ukubekezela ngenxa yokukhathazeka kuka-Israyeli.+ 17  Ngemva kwesikhathi abantwana bakwa-Amoni+ babizelwa ndawonye bagxumeka ikamu eGileyadi.+ Ngakho abantwana bakwa-Israyeli babuthana ndawonye bagxumeka ikamu eMispa.+ 18  Abantu nezikhulu zaseGileyadi bathi omunye komunye: “Ngubani ozohola ekulweni nabantwana bakwa-Amoni?+ Makabe inhloko yabo bonke abakhileyo eGileyadi.”+

Imibhalo yaphansi